Verslag uit de raadsvergadering 6 november 2018

Kritiek en waardering.

In het betoog van de PvdA Deurne n.a.v. de begroting 2019 hebben we geprobeerd om middels prestatie indicatoren de begroting te bespreken.

Prestatie indicatoren zijn waarderingspunten op de doelstellingen. Een gemeente functioneert goed wanneer haar overgrote gedeelte van de inwoners tevreden zijn, dat de medewerkers in het gemeentehuis bevlogen zijn en houden van het werk voor de inwoners daarnaast dat de gemeente de financiën op orde heeft en dat er kwaliteit geleverd wordt.

U kunt lezen in onze inbreng hoe het staat met de waardering voor onze gemeente op basis van die indicatoren. Kort gezegd er is waardering en kritiek.

Voordat de begrotingsbespreking startte spraken we eerst over het BP Bivakweg, eigenlijk een besluit wat mosterd na de maaltijd was daar het bedrijf zich al gevestigd heeft nog voordat er een officieel besluit is genomen, PvdA Deurne heeft het college daar wel op aangesproken maar heeft zich niet verzet tegen het voorstel.

Instemming hebben we afgegeven over de regionale bereikbaarheidsagenda en de BP Berkvensstraat en Merlenbergseweg. PvdA stemde niet in met het voorstel volledige onttrekking van de Hoefbladweg. Volledige onttrekking is veel te resoluut en te zwaar besluit voor zo een kleine ingreep.

 

Begroting 2019.

Nadat iedere partij hun visie op de begroting had gegeven en het college de vragen hadden beantwoord werd de raad en college geconfronteerd met 2 amendementen en 9 motie. Ik zal u de behandeling besparen wat betreft de moties want uiteindelijk werd 1 motie van Groen Links aangehouden dit betreft een motie van afkeuring voor wethouder Verhees daar hij Groene Parels heeft laten rooien. 1 motie is in stemming gebracht en dat betrof de motie om meer woningbouwlocaties te vinden in de Zeilberg, PvdA stemde in met deze motie maar het haalde het niet.

Er werden 2 amendementen ingediend met dezelfde strekking en dat was om geen half miljoen uit te geven ( voorlopig ) om de snelheid op te hogen van 50 km naar 70 km per uur. De VVD had zich al rijk gerekend want een filmpje op facebook liet zien dat zij er van uit gingen dat dit besluit wel zou worden genomen, niet dus. Het voorstel gaat opnieuw besproken worden in de commissievergadering.

Uiteindelijk werd de begroting ter besluitvorming aangeboden en ondanks het geknetter en gemor werd deze unaniem aangenomen!