Over ons

Politiek is mensenwerk.
Gelukkig maar, want het gaat ook altijd over zaken die mensen raken of belangrijk vinden. De afdeling PvdA Deurne bestaat uit een aanzienlijke groep leden. Uit deze leden worden onze actieve functionarissen geworven. Dit zijn gewone inwoners die vanuit sociaal-democratisch oogpunt vraagstukken die in Deurne spelen willen helpen oplossen. PvdA Deurne kiest daarbij voor een positieve en eerlijke politiek.

De PvdA-afdeling Deurne
PvdA Deurne is een lokale afdeling van de landelijke PvdA. Onze afdeling wordt gevormd door de PvdA-leden die in Deurne woonachtig zijn. De afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur. Dat bestuur regelt de zaken van de PvdA in Deurne. Zo organiseert het o.a. de verkiezingen, de verkiezingscampagne, bijeenkomsten met de leden, voorbereiding van standpunten, contacten met verenigingen en instellingen en dergelijke. De PvdA-afdeling Deurne is een vrijwilligersorganisatie en bepaalt zelf haar inhoudelijke standpunten.

De raadsfractie
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de PvdA Deurne 1 zetel vergaard. Nick Thijsen vult deze als PvdA-raadslid in. Daarnaast levert de PvdA Deurne een zestal burgercommisseleden, te weten: Paul Telders, Willem Banning, Linda Nouwen, Renate Beijers, Jerom Coppus en Gerard de Jong. Gezamelijk bereiden zij de onderwerpen voor die in de gemeenteraad of de raadscommissie aan de orde komen. Ons verkiezingsprogramma is bij de inname van standpunten natuurlijk leidraad. De belangrijkste raadsvergadering is de jaarlijkse behandeling van de gemeentebegroting.

Verkiezingsprogramma: Goed voor elkaar!
Zoals u van ons mag verwachten, staan wij voor een solidaire samenleving. Een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en veilig zijn zich te ontplooien. Een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht de omvang van zijn of haar beurs. In ons verkiezingsprogramma vormt dit de rode draad. Wij wensen een betrouwbare lokale overheid die een goed sociaal beleid voert. Een lokale overheid die, voor jong en oud, zorg en ondersteuning op maat biedt. Een die zich inspant voor banen en in betaalbare woningen voorziet. En in deze tijd niet onbelangrijk: een lokale overheid die goed op z’n huishoudboekje past.

Oppositierol
PvdA Deurne zit in de oppositie. Na de verkiezingen van maart 2014 is er een coalitie gevormd door Doe!, DeurneNu en de VVD. Deze partijen leveren zodoende ook de wethouders in het college van B&W. PvdA Deurne wenst een constructieve en kritische invulling te geven aan onze rol in de oppositie.

Afdelingsbudget
De PvdA-afdeling Deurne werkt met een beperkt, eigen budget. Dit budget bestaat uit afdrachten die ons raadslid doet. Soms kan gebruik gemaakt worden van een bijdrage van de landelijke PvdA. Sponsoring door individuen of bedrijven komt bij de afdeling Deurne niet voor. Voor de uitvoering van onze verkiezingscampagnes sparen we jaarlijks.