Verslag uit de Raad

Uit de raadsvergaderingen

Raadsvergadering van 18 September 2018.

Het Raadsprogramma van de gemeente Deurne deugt.

Gisteren was het dan zover, na 8 parallel sessies met alle raadsleden en een finale bespreking met alle fractievoorzitters waarin we de concepten bespraken, nog eens fijntjes en genuanceerd en verbetert hebben konden we gisteren het raadsprogramma op inhoud bespreken en beoordelen in de raad.

Het raadsprogramma deugt en de PvdA Deurne herkent zich op vele punten, mogelijk hier en daar wat afgezwakt, maar toch.

In mijn betoog heb ik wel mijn treurnis uitgesproken dat het programma niet ambitieuzer is inzake duurzaamheid, de ideële opvatting dat gezondheid het allerbelangrijkste is binnen alle thema’s en dat we een minderheidsstandpunt bekleden inzake van een wijkaccommodatie in de wijk de Koolhof.

De samenwerking met alle partijen die leidde tot dit programma was goed en zou een voorbeeld moeten zijn voor de toekomst. Uitgangspunt van de thema’s bespreken zou moeten zijn “waar zijn we het over eens”, in plaats van altijd de verschillen uit vergroten.

De PvdA is uitermate benieuwd wat de inwoners van de Gemeente Deurne vinden van dit programma en ik nodig ze dan ook uit om te reageren

Het programma ligt er en nu dus aan de slag.

 

Heel verstandig van de raad was om het voorstel “verkoop en onttrekking aan de openbaarheid gedeelte Hoefbladweg” van de agenda te halen, na agendering kwamen vele tegenstrijdige berichten over het proces van totstandkoming van dit voorstel en inwoners van de Neerkant waren hierin niet betrokken.

 

Daarna hebben we weer gesproken over verschillende bestemmingsplannen. Het economisch actieplan, het bedrijf investeringszone en zwembad de Wiemel.

De PvdA stemde in met de beide plannen en ondersteunt het college om nadere afspraken te maken met LACO, de zwemverenigingen en de gemeente om het zwembad langdurig open te houden. Inmiddels is het geregeld voor de komende 5 jaar.

 

Onwaarschijnlijk chaotisch was de aanloop naar het agendapunt BP  Liesselseweg 214, het leek een gelopen koers, een agendapunt met stip, maar dat was het in tegendeel. Het BP werd op het laatste moment aangepast op advies van de omgevingsdienst, daar was gemor over en  inhoudelijk werden de mogelijke risico’s uitvergroot. Handhaving wordt vooruit geschoven en de wethouder hield vol dat er overeenstemming blijft tussen de betrokkene buren en beiden er op vooruit gaan.

Voor de PvdA voldoende om in te stemmen met het aangepast raadsvoorstel.

De punten uit de commissie samenleving zijn zo duidelijk positief dat de voorstellen met stip konden worden aangenomen, het betrof hier de subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs, de collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima en de beleidsregels doelmatigheid en rechtmatigheid Participatiewet.

 

Jaarstukken 2017

Kaderbrief 2018

Zomerbericht Vastgoed 2018

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, het eerder voorspelde nadelig saldo van 884.000,- is uiteindelijk 329.000,- positief. Dit komt niet door extra inkomsten maar doordat gereserveerd geld voor uitvoering van projecten niet is uitgegeven. Aantal projecten zijn niet gestart. Voor het juist prognosticeren is dit een punt van aandacht, zo denken wij.

Voorzitter, de investering in preventieve jeugdactiviteiten maakt dat er extra kosten zijn gemaakt in de veronderstelling dat later wordt voorkomen dat duurdere specialistische hulpverlening nodig is. Voorzitter laten we dan afspreken om deze veronderstelling goed te volgen en zo nodig bij te stellen als anders wordt geconstateerd. De PvdA stelt voor om in de jaarstukken van 2018 een separate paragraaf aan te wijden. Deze veronderstelling dient goed te worden gemonitord.

Voorzitter, het weerstandsvermogen voldoet ruim en de risico’s zijn goed in beeld, een rustgevende constatering zo vindt de PvdA Deurne.

Voorzitter, dan de kaderbrief 2018. Een beleidsarme kaderbrief want de ambities en prioriteiten worden later bepaald en opgenomen in het raadsprogramma. Voorzitter, het raadsprogramma en de ontwikkelagenda geeft ons als raad maar ook het college, medewerkers in dit huis en de inwoners, goed aan waar de ambities en prioriteiten liggen. De ontwikkelagenda is een goed instrument om voortijdig in te spelen op de plannen, ontwikkelingen, ambities, wetswijzigingen en opdrachten voor Deurne.

Het geeft een identiteitsbeschrijving van Deurne ”wat willen we als gemeente Deurne zijn en wat willen we als gemeente bereiken”. De ontwikkelagenda maakt dat Deurne onderscheidend is aan andere gemeentes en verbinding maakt tussen college, raad, gemeentelijke organisatie en de inwoners. Een instrument dat: en onderscheidend is en verbindt, is iets waar we enthousiast van worden bij de PvdA, voorwaar complimenten voor de samenstellers.

Voorzitter, de PvdA heeft zorg over het Sociaal Domein en met name de jeugdhulpverlening, tot nu op te vangen middels de reserve Sociaal Domein maar het blijft  onvoorspelbaar en moeilijk te prognosticeren m.b.t. de kosten. Goede monitoring en risicomanagement blijft bij dit onderwerp uitermate belangrijk.

Voorzitter, de PvdA Deurne is verheugd over het onderzoek naar de Wieger, zonder vooruit te lopen op de uitslag, pleiten wij nogmaals voor continuering van ons belangrijk museum.

Voorzitter, als laatste, het document “Zomerbericht vastgoed 2018”. Ik feliciteer u met deze andere titel, “Zomerbericht” klinkt zoveel beter als “Grex/Vex”.

Voorzitter, slechts en tot slot, 2 opmerkingen. Ten eerste is het bijzonder prettig om te mogen lezen dat de risico’s van ons grondbedrijf volledig kunnen worden afgedekt.

Ten tweede blijft het voor de PvdA moeilijk te verteren en ja, ik val in herhaling, dat het Deurnes belangrijk monumentaal vastgoed zoals kazematten, kiosk, molen en zelfs ons kasteel op een lijst prijkt van te verkopen gemeentelijk vastgoed. Zo jammer. Ik heb de titel in de nota geschrapt en erboven genoteerd, Te koesteren monumentaal gemeentelijk vastgoed. Even zien of dat helpt.

Tot zover Voorzitter.

 

Raadsvergadering 15 mei 2018

Deze raadsvergadering stond in het teken van benoemingen en herbenoemingen, eigenlijk een feestelijke bijeenkomst. Vooraf even een paar bestemmingsplannen wijzigen en dan kon de ceremonie beginnen.

Het bestemmingsplan Langstraat werd door ons niet goed genoeg bevonden voor goedkeuring. Een hoveniersbedrijf wilde zich daar vestigen maar had ook nog een reinigingstak in huis wat echt niet hoort in ons buitengebied.

Ook de natuurbegraafplaats in Vlierden werd door een aantal partijen bekritiseerd, ook door de PvdA Deurne daar de financiële consequenties bij een onverhoopt beëindigen van dit bedrijf volledig bij de gemeente zou komen te liggen, de wethouder kon in de commissie maar ook niet in de raad onze zorgen wegnemen.

En dan de never ending story van de Lage Kerk. Eerder al door o.a. de PvdA Deurne vernietigend bekritiseerd vanwege onvoldoende parkeerplaatsen en een 5 jarig huurcontract voor parkeerplaatsen bij de huisarts aan de overkant van het geplande bouwwerk kon dat niet vergoelijken, bovendien daarna om dezelfde reden afgeschoten door de Raad van State, lag weer voor.
Gerommel met adviezen en tekeningen, aanpassingen op het laatste moment,  zorgde er voor dat besluitvorming alsnog werd uitgesteld en de technische vragen zullen worden beantwoord alvorens het voorstel opnieuw wordt voorgelegd.

Een venijnig begin van de nieuwe raadsperiode.

Hierna kon het feest van benoemingen beginnen, de huidige 3 wethouders werd voorgedragen en na stemming herbenoemd. De plekken die zij open laten werden ingevuld door nieuwe raadsleden.

Iedereen weer op hun plaats, de nieuwe raadsperiode kan beginnen.

 

De raadsvergadering 19 december 2017.

Een schoon en lastenvrij buitengebied, realiteit of utopie.

Een belangrijke raadsvergadering afgelopen dinsdag, met twee handen vol agendapunten waarbij de najaarsnota en de 3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied veruit de belangrijkste zijn.

Uit de najaarsnota blijkt dat de Gemeente Deurne ruim 2.5 miljoen positief scoort maar dat voornamelijk omdat projecten en werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Wat het saldo zou zijn als zij de uitgaven wel gedaan hadden blijft onduidelijk, voor de PvdA en andere partijen wel een zorg.

Uit informatie uit de commissie Samenleving maar ook uit de najaarsnota bleek dat er nog geen expliciet beleid en activiteiten zijn opgenomen inzake armoede bestrijding onder kinderen, het vorige kabinet had daar voor Deurne 124.000,- beschikbaar voor gesteld. De PvdA vroeg daartoe een toezegging, vrijwel direct antwoordde de wethouder dat hij reeds de suggestie van de PvdA heeft overgenomen en opgenomen in beleid en activiteiten. Mooi resultaat. De najaarsnota kreeg onze instemming.

En dan de 3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied. De strekking van het standpunt van de PvdA s dat we tegen de Primaire Agrarisch Gebied zijn waar alleen de intensieve veehouderij het voor het zeggen heeft of zoals de voorzitter van het ZLTO Deurne beschreef in zijn brief “waar de veehouderij daar het primaat heeft”

Het gaat de PvdA niet ver genoeg met deze herziening ondanks dat we iets opschuiven in de goede richting.

Het ontbreekt aan een goed evenwicht tussen natuur, economie en samenleving. Dat evenwicht is steeds ons uitgangspunt geweest.

De laatste jaren zijn we steeds vaker geconfronteerd met overlast, toename van dierenaantallen, gezondheidsproblemen en mestfraude, het wordt tijd voor herkennen en erkennen van de problemen.

Om kracht achter de woorden te zetten van de PvdA dienden we samen met Groen Links een amendement in om de Primags te schrappen, hetgeen geen instemming verwierf. In totaal werden er 8 amendementen en 2 moties ingediend waarvan enkele correcties betrof voor individuele zaken die al veel te lang duurden.

Het amendement van DeurneNU en de VVD betrof om de huidige geurnormen voor 4 jaar vast te stellen, een aardig electoraal trucje maar vooral regeren over het eigen graf heen.

Een amendement is ondanks de tegenstem van de PvdA wel aangenomen en dat betrof een verruiming van vierkante meters van bijgebouwen ondanks dat de gemeente Deurne nu het grote risico loopt dat de provincie gaat corrigeren, gewaarschuwd mens telt voor twee.

Uiteraard  heeft de PvdA tegen de 3e herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied gestemd. daar dit BP ons niet genoeg helpt om een schoon en lastenvrij buitengebied na te streven.

Ik wens u allen fijne Kerstdagen en een solidair 2018.

Nick Thijssen

 

Inleiding begrotingsbespreking  7 november 2017.

De begrotingsbespreking ligt weer achter ons, amendementen en moties vlogen je om de oren om toch veranderingen aan te brengen in de begroting of signalen af te geven. De meerderheid van de moties en amendementen hadden de lading van signalen afgeven, behalve het amendement waarin werd verzocht om het geld voor de Gymzaal in de Zeilberg te oormerken en te gebruiken wanneer een nieuw en haalbaar voorstel wordt gemaakt door het college. De PvdA steunde dit amendement.

 

Samen met BTD, Groen Links hebben we een motie ingediend om extra geld te verkrijgen om illegale mestlozingen tegen te gaan daar beter op te handhaven het bleek bij behandeling dat er ook andere instanties bij betrokken worden bij dit soort illegale praktijken dan de gemeente alleen. De motie hebben we toch ingediend om een signaal van afkeuring af te geven. De portefeuillehouder zegde wel toe om daar meer op te handhaven als daar aanleiding toe was.

 

Een andere motie van het CDA was om het gevraagde investeringskrediet niet op te nemen maar dat door te schuiven naar het nieuwe college en alternatieven te bedenken. Ondanks dat het hier gaat over veel geld worden de eerst 2 argumenten om te verbouwen over het hoofd gezien namelijk het brandveilig maken van het gebouw en renovatie onderhoud en als derde argument het gebouw meer toegankelijker te maken voor burgers en gebruikers. De zorgvleugel vraagt echt directe oplossingen. De PvdA stemde in, ook omdat de serviceverlening en gastvrijheid van de medewerkers onderdeel wordt van de aanpak.

Hieronder treft u de gehele PvdA betoog aan:

Begroting 2018

Dank u wel voorzitter.
Voorzitter, dank weer voor de toebedeelde spreektijd.
Voorzitter, voor ligt de begroting van 2018 met als titel “gericht investeren in de toekomst”.

Jarenlange bezuinigingen hebben het effect dat er weer gedacht en gesproken kan worden over investeringen. De verlanglijstjes zijn reeds bij behandeling van de kaderbrief, ingediend.

In deze begroting worden onderwerpen naar voren gebracht die ook voor de PvdA belangrijke onderwerpen zijn.

Ik denk aan lastenverlichting, sociale woningbouw, zorg en de transitie in het buitengebied. We zijn het daarover eens. Zelfs de vraag naar extra middelen in deze kunnen we billijken, maar voorzitter er worden ook een aantal onderwerpen afgedaan als vraagstuk of zelfs onderwerpen die niet worden genoemd en daar wil de PvdA graag aandacht voor.

Voorzitter een van die vraagstukken, volgens het college, is museum de Wieger. De PvdA is zich bewust van het feit welke rol zij heeft gespeeld in de bezuinigingsrondes van het voormalige college en zelfs onder een PvdA wethouder. Wanneer het weer goed gaat en cultuur weer “kleur op de wangen” krijgt is het voor ons niet voldoende om de Wieger te degraderen tot een vraagstuk.

Ik vraag de wethouder met concrete voorstellen te komen die de Wieger structureel redden en niet langer te wachten.

U roept te lang dat u in gesprek bent met het bestuur.

Zij zijn toe aan een helder perspectief.

De PvdA heeft u altijd ondersteunt als het gaat om het cultuurcentrum en zelfs de raad opgeroepen om te stoppen met elkaar te beschuldigen wie er verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dat centrum.

Dit geldt voor de Wieger ook, stop met de sterfhuis methodiek en kom in actie voor het te laat is.

Voorzitter,  de paragraaf “erfgoed” heeft de PvdA met interesse gelezen. U gaat een gemeentelijk erfgoedbeleid opstellen en de cultuurhistorische waarden beter in kaart brengen. Mooi……

Wij rekenen onder cultuur historisch erfgoed ook onze monumenten, monumentale gronden, molens, etcetera.

Dus een significante financiële impuls lijkt op zijn plaats echter die impuls kunnen we in deze begroting niet ontdekken, sterker nog u trekt voor het hele jaar 2018 slechts 6000,- euro uit en daarmee heeft u slecht de vervoerkosten van uw ambtenaar begroot die belast wordt met het in kaart brengen. Ik vraag de portefeuille houder op beide zaken te reageren.

Voorzitter en dan de Transitie Buitengebied. Een buitengewoon complex maar o, zo belangrijk thema.

Misschien moet dit thema anders worden aangepakt dan alleen maar in deeltjes en via honderdvoudig maatwerkjes en flexibel toepassen van regels en voorschriften.

Misschien is de aanpak wel; “Waar zijn wij het over eens ?“ en dat als uitgangspunt maken van het transitiebeleid.

Waar zijn we het over eens, wat is ons gedroomde buitengebied voor de toekomst? Dat is toch een schoon, zuiver en vrij van geur, geluid en verkeershinder en daarnaast zijn alle problemen opgelost, zelfs de knelpunten van slecht grondwater, slechte lucht, verzadiging met glyfosaat, et cetera. Hierover zijn we het allemaal eens.  Laat dat nu onze opdracht zijn voor de komende 10, misschien 15 jaar. Wanneer we uitgaan van het economiedenken redden we het niet. Louter en alleen linkse milieu oplossingen, redden we het ook niet.

De PvdA pleit voor een breed gedragen beleid met als resultaat ons gedroomde buitengebied en we accepteren dat sommige zaken versneld moeten worden en andere weer wat langzamer ingevoerd moeten worden. Ons gedroomde buitengebied, alle inspanningen moeten daarop gericht zijn.

Voorzitter bij het thema “Jeugd en Onderwijs” had de PvdA verwacht dat de wethouder het project uit Gemert “Jeugd, dat werkt” zou opnemen in zijn programma en dus in deze begroting. Hij was ook verrukt van het idee om te investeren in jongeren zonder opleiding en zonder uitkering zodat ze een vak leren of weer naar school gaan. Het projectplan ligt voor u klaar bij uw collega in Gemert en wethouder… u versterkt uw geuzennaam als “de GroenLinks wethouder”.

Voorzitter, Nederland heeft eindelijk een nieuwe regering. Enfin, zij stonden toch op het bordes.

Eigenlijk zou het moeten gaan over hun plannen, de inhoud van het regeerakkoord, maar blijkbaar waren de schoenen interessanter.

Voorzitter ik wil een pijnlijk punten uit dat akkoord noemen, een punt waarbij ook onze gemeente een rol krijgt toebedeelt en dat is het punt over de mensen met een Wajong uitkering.

In het akkoord, zijn de plannen, wordt een flinke hap genomen van deze uitkering. Zodanig, en op het gevaar af, dat mensen met een arbeidsbeperking ver onder het wettelijk minimum loon moeten werken, en misschien wel duikelen naar de armoedegrens.

De gemeenten en nu komt het…. kunnen, maar zijn dit niet verplicht.

Aanvullen tot het bijstandsniveau.

Voor het gemak ga ik er van uit dat dit of een volgend college sociaal genoeg is om dit mee te nemen in de onvoorziene uitgaven en daarnaast maar hopen dat de initiatiefnemers struikelen.

Ik kan het toch niet laten te vragen waarom mensen met een Wajong uitkering geen “gewone, normale hardwerkende Nederlanders” zijn.

Voorzitter, dit nieuwe politieke seizoen brengt ook kansen met zich mee, 10 gemeenten kunnen zich aanmelden voor het experiment “legale Wietteelt”. Heeft u Deurne al aangemeld of heeft u Eindhoven uitgenodigd om dit experiment binnen onze dorpsgrenzen te verwezenlijken.

Als kind van de jaren zeventig vind ik dit een prettig idee en u zou de Wietbaron van het zuiden worden, en van het restmateriaal ondersteunen we de touwindustrie in Deurne. Toch een kans, voorzitter.

 

Voorzitter, deze coalitie pleit voor lastenvermindering voor haar inwoners daarmee heeft u de PvdA aan uw zijde, we constateren ook dat er nog een lange weg te bewandelen is om met name voor de meer personen huishoudens de lasten te verlichten. Deurne vraagt aan haar inwoners, in deze categorie, 200,-  euro meer dan het landelijk gemiddelde.

 

Voorzitter, dan de Algemene Reserve, deze is nu 9 miljoen.

In uw begroting doet u een voorstel om deze Reserve een absoluut minimum aan te houden van 6.2 miljoen.

Voorzitter u maakt daarmee slapende honden wakker.

Gelukkig adviseert u om deze algemene reserve intact te laten.

De PvdA ondersteunt dit advies en we hopen maar dat de wakkeren hun slaap weer hervatten.

Voorzitter, ik rond af. In algemene zin, middels goed risicomanagement,  het aantrekken van de economie en verkoop van bouw en bedrijfskavels, staat Deurne er financieel weer goed voor en dat verdient een compliment aan alle betrokkenen in dit huis, bij deze, Chapeau.

Tot zover voorzitter.

Nick Thijssen.

 

Met Stip.

De raadsvergadering van 26 september was een “met stip” vergadering.

Raadsvoorstellen die in de commissies al tot overeenstemming hebben geleid worden in de raadsvergadering geagendeerd met stip wat zoveel als betekent dat er tijdens de raadsvergadering geen beraadslagingen over gehouden behoeven te worden , geen debat dus.

Ook in deze raadsvergadering stonden vele raadsvoorstellen met stip op de agenda en werd dus door onze commissieleden al besluitvormend doorgeleid naar de raad.

De PvdA stemde in met de zienswijze MRE, het Inkoopbeleid, de legesverordening private toets en de overdracht van bevoegdheden inzake schoolverzuim aan de GGD.

In de commissie vergaderingen werd behoorlijk gediscussieerd over de Bestemmingsplannen van de Schansweg en de die van de Blasiusstraat.

Het laatste betreft een mooi plan om 4 zorgboerderijen te bouwen voor ouderen door de Zorgboog. De PvdA wenst de initiatiefnemers veel succes.

Ook de Bestemmingsplannen kreeg de instemming van de PvdA.

Een aantal weken geleden kondigde het CDA aan een interpellatiedebat aan te vragen inzake de sloop van de gymzaal in de Zeilberg, ik rekende op vuurwerk.

Echter vuurwerk bleef uit daar elke fractie dit discussie punt opnieuw in de commissie wilde bespreken nadat de wethouder had toegezegd om samen met de werkgroep een nieuw plan op te stellen en de sloop uit te stellen ook omdat er vleermuizen waren geconstateerd in het gebouw.

De PvdA stelde voor om te beginnen met de uitgangspunten waar overeenstemming over is  en niet de verschillen en adviseerde ook alternatieven mee  te nemen  zoals de herhuisvesting van de gymvereniging KDO.

Al met al had ook dit agendapunt met stip behandeld kunnen worden.

 

Verlanglijstjes worden ingediend!

PvdA Deurne tijdens raadsvergadering van 11 juli 2017.

Jaardocumenten, Kaderbrief, Samenwerkingsmonitor en nota Grex/Vex

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, wederom dank voor de gegeven hoeveelheid spreektijd.

Voorzitter, in de aanbiedingsbrief van de jaarrekening en de kaderbrief geeft u aan dat er een kantelpunt is bereikt. Jaren van pijnlijke bezuinigingen en de effecten daarvan op onze inwoners, hun verenigingen, ondernemers en organisaties. Een proces van “niets kan en het moet nog minder” naar  “voorzichtig investeren en naar mogelijkheden uit zien “. Een juiste attitude vindt de PvdA, we zijn er nog niet.

Voorzitter, de blijvende voorzichtigheid in de post Sociaal Domein, wat de gemeente flinke plussen heeft opgeleverd, siert het realiteitsbesef van het college. De bedrijfsvoering rond het Sociaal Domein is nog steeds niet zo helder dat juiste prognoses kunnen worden afgegeven. Het is goed dat we gekozen hebben voor een reservepost Sociaal Domein, gezien ook de financiële moeilijkheden m.b.t. de Jeugdzorg.

Voorzitter, ten aanzien van het thema vrije tijd is de PvdA gelukkig dat deze wethouder oog heeft voor cultuur en cultuurbeleid in Deurne. Het CCD is gecorrigeerd en hij heeft hen een perspectief gefaciliteerd. De PvdA pleit bij deze om dezelfde werkwijze te hanteren voor museum de Wieger met structurele financiën en professionele ondersteuning. Ons museum verdient dit en is het waard. Als dit het eerste is wat de halve fte beleidsadviseur gaat doen heeft u onze instemming om die adviseur aan te stellen. Ik vraag de wethouder vriendelijk om hierop te reageren.

Voorzitter, bij het thema Omgeving valt het op dat inzake de fietsenstallingen het Ministerie ons laat weten dat al het geld is besteed en dat Deurne achter het net vist en de toegezegde 35.000,- mis loopt. Hebben we hier iets laten liggen of is het “wie het eerst komt het eerst maalt”, of heb ik ergens niet opgelet.

Voorzitter, rond het thema Gezondheid en Milieu is de afgelopen weken enorme opwinding ontstaan, vele tegengestelde meningen in kranten en social media, emoties en hier en daar onbegrip. Wij roepen op om de verbinding met alle belanghebbenden niet uit het oog te verliezen en met elkaar in gesprek te blijven want er is nog zoveel te doen in dit dossier.

Voorzitter, het innovatiehuis van de Brabantse Peel is aan ons voorgesteld als bindmiddel tussen enerzijds: de strategie, namelijk Brainport en anderzijds: de ondernemers en hun netwerk. De PvdA wil dit initiatief graag ondersteunen maar adviseert wel dit op te nemen in de samenwerkingsmonitor zodat we de resultaten kritisch kunnen volgen.

Voorzitter, ten aanzien van het thema Samenleving wil de PvdA aandacht vragen voor het gepresenteerde project “Jeugd, dat werkt”. Een project waarin jeugdige thuiszitters een veilige leer en werkomgeving wordt aangeboden. De resultaten zijn bijzonder goed, te zien is dat veruit de meerderheid van de jongeren naar werk en opleiding wordt doorgeleid. De PvdA roept de wethouder op om een voorstel uit te werken zodanig dat dit project ook in Deurne kan worden gestart, u schrijft zelf dat u gericht wil investeren in en voor Deurne.

Onder dezelfde titel: Gericht investeren in en voor Deurne, wil de PvdA het voorstel doen om kinderen, jongeren, inwoners met zeer lage inkomens en nieuwe Nederlanders uit te rusten met een Deurne cultuurpas zodat zij tegen een geringe vergoeding of gratis kunnen deelnemen aan cultuuractiviteiten en musea bezoek, de PvdA is benieuwd naar de reactie van de wethouder op dit voorstel.

Voorzitter, de flexibele woonruimte in het woningbouwprogramma is nauwelijks aanwezig en de PvdA begrijpt de druk op het afschaffen van de nog niet gebruikte bouwvergunningen echter dringt de PvdA er op aan om dat niet “rücksichtslos “ te doen maar in goed overleg, wij steunen alleen als er maatwerk wordt geleverd.

Voorzitter, de rol van de lokale overheid verandert, schotten en drempels verdwijnen, bezoekers aan dit huis worden gezien als klanten en gastvrijheid wordt een vanzelfsprekendheid. Om u te stimuleren daarop toe te zien mag u van mij het boekje lenen: “Als Disney de baas was in uw Gemeentehuis”. Uw medewerkers gaan de inwoners van Deurne zien als betalende klanten van uw pretpark. Service en klantvriendelijkheid als vertrekpunt van de werkzaamheden.

Voorzitter en dan de samenwerkingsmonitor.

Eerder merkte de PvdA al op om Het Innovatiehuis op te nemen in de samenwerkingsmonitor om zo de resultaten te volgen. Voorzitter de MRE is ook opgenomen in de monitor. We mochten lezen in het E.D. van donderdag 23 juni jongstleden dat de Metropoolregio een tandeloze praatclub is en dit samenwerkingsverband zichzelf opnieuw moet uitvinden. Snoei harde kritiek van het onderzoeksbureau wat ook wij niet kunnen negeren. Voor de PvdA betekent dit dat Deurne zich opnieuw moet beraden hoe zij de regionale samenwerking vorm en inhoud gaan geven, binnen of buiten het MRE. Voorzitter Het rapport “Veerkrachtig Bestuur” zou de leidraad voor die nieuwe samenwerking moeten zijn. De PvdA is nieuwsgierig naar de opvatting van het college in deze.

Voorzitter.

In de nota Grex/Vex zien we een inhaalslag in het woningbouw programma en met name in de sociale woningbouw. Dat is fijn. U laat opnemen dat de economische situatie u noopt tot flexibiliteit en maatwerk, de PvdA refereerde al eerder aan maatwerk m.b.t. bouwtitels maar ook flexibiliteit om verdere leegstand van winkelpanden tegen te gaan door bestemmingen te wijzigen in bijvoorbeeld bestemming wonen of kantoor.

Voorzitter, opnieuw pleit de PvdA om van gedachten te wisselen over ons behoudens waardig vastgoed en te komen tot beleid voor onze monumenten, monumentale gronden , molens, kasteelruïne, et cetera. Voorzitter dit is nu de derde keer dat de PvdA dit pleidooi houdt, u vindt toch ook dat 3 maal scheepsrecht is.

Dank u wel Voorzitter.

 

Verslag van de raadsvergadering 30 mei 2017

“Errare humanum est “

Met deze zin begon ik mijn betoog bij het punt van de structurele subsidie verhoging voor het  Cultuur Centrum. Vergissen is menselijk en dat was het, een vergissing om te denken dat de hele organisatie van het Cultuurcentrum kan draaien op vrijwilligers. Een vergissing van de toenmalige wethouder Lemlijn wat nu gecorrigeerd wordt door wethouder Biemans, daar is moed voor nodig en de PvdA vond het niet nodig om ergerlijk terug te kijken op de hele voorgeschiedenis zoals een aantal ” zure” partijen deden maar juist vooruit kijken en vertrouwen uitspreken naar de nieuwe professionele organisatie, bestuur en vrijwilligers. De PvdA stemde in en verwees de wethouder naar de gelijkluidende situatie van het museum de Wieger. ” Hanteer daar dezelfde oplossingen “.

Blij werden we van de grote steun voor ons amendement, keurig voorbereidt door commissielid Gerard de Jong, om een 6e thema toe te voegen aan de notitie Deurne energieneutraal 2050.

Het 6e thema is ruimtelijke ordening, hiermee krijgt de wethouder meer mogelijkheden om pro actief en onafhankelijk ruimtelijke plannen te maken voor energie uit wind, zon en aardwarmte. Eindelijk weer een doel bereikt dat we ons stelden, om Deurne meer te activeren in dit milieubeleid. Alleen het CDA stemde niet in. Zij steunden het hele voorstel niet. Onbegrijpelijk gedraai rondom rentmeesterschap maar geen steun voor initiatieven rondom energieneutraal beleid.

Verder stemde de PvdA in met de notitie Veerkrachtig Bestuur, waarin Deurne aantoont voorbereid te zijn op de komende vraagstukken en haar toekomstvisie weergeeft,  alleen en in samenwerking met andere dorpen en steden. Een buitengewoon goed beleidstuk.

Ook stemden we in met het zonnepanelenproject Zuid Oost Brabant en de bestemmingsplannen Helenaveen en de Walsberg en 2 zienswijzen op begroting Peelgementen en Ondernemingsplan Senzer.

De sfeer van deze raadsvergadering was opmerkelijk, soms bitter, zuur en verwijtend, een politiek die de PvdA niet voorstaat, we zijn altijd inhoudelijk kritisch en staan open voor inhoudelijke tegenargumenten, ook deze avond, voor andere lijken de verkiezingen al begonnen, volgens mij is dat een vergissing maar ja ” errare humanum est ”

Verslag van de Raadsvergadering van 18 april 2017.

Ethiek en politiek.

De agenda van de raadsvergadering van 18 april 2017 zag er overzichtelijk uit en gaf de indruk dat deze tijdig zou zijn afgelopen. Echter 1 dag vooraf werd vragenrecht opgeëist door TD en het CDA inzake de nieuwbouw aan de Lage Kerk (voormalig notariskantoor). Daarover later meer.

De PvdA stemde in met de beheers verordening Willibrordhaeghe. Dat werd unaniem aangenomen zodat niets meer in de weg staat om daar weer een hotel en conferentie oord van te maken.

Ook de bestemmingsplan wijziging hoek Molenstraat – Stijn Streuvelstraat kreeg onze instemming.

Tijdens de behandeling van het punt “verklaring geen bedenkingen wooninvulling perceel Zandbosweg” heeft de PvdA het woord gevraagd.

Wij kampen met een dilemma, namelijk: er worden daar betaalbare  huur woningen gebouwd daar er geen vraag meer blijkt te zijn naar patiowoningen. Het plan van de patiowoningen is in 2015 gelanceerd en akkoord bevonden door college en raad en blijkt na 2 jaar al niet meer actueel. In onze ogen vreemd.
Daarnaast worden het aantal woningen fors meer. Dat gaat ten koste van groen en het woonklimaat en natuurlijk de schoonheid van het complex.

Ons dilemma: Ethisch gezien goed natuurlijk. De sociale woningbouw met betaalbare huren. Maar esthetisch zwaar matig.

Uiteindelijk heeft de ethiek het gewonnen van de esthetiek meer ook omdat onze commissieleden hun goedkeuring hebben gegeven maar ook met kanttekeningen.

Het raadsvoorstel “Aanpassing lijst subsidieregeling huisvestingssubsidies” werd met stip, dus zonder betogen, afgehandeld.

 

De PvdA is heel gelukkig met de notitie “Armoedepreventie” en de daaruit te nemen maatregelen. Het Nibud is gevraagd om voor 11 categorieën inwoners te bezien of zij rond konden komen met hun uitkeringen en toeslagen.

De PvdA wist toen al dat het een zeer moeilijke zaak is voor sommigen en heeft voortdurend gestreden voor verbetering. De uitkomsten en aanbevelingen van de het Nibud werd in zijn geheel overgenomen en daarmee gaan alle categorieën inwoners er op vooruit, hetgeen niet betekent dat alle inwoners nu een probleemloos leven kunnen leiden maar structurele verlichting is er nu voor iedereen.

Opmerkelijk in deze is dat alle partijen nu unaniem voorstander waren terwijl in een eerder debat in 2015 slechts de oppositiepartijen, m.u.v. het CDA, voorstander waren om de bijstandsnorm naar 120% te tillen.

 

Aan het eind van de bijeenkomst maakten het CDA en TD gebruik van het vragenrecht n.a.v. de uitspraak van de Raad van State inzake de bouwplannen aan de Lage Kerk, de Raad van State draagt de gemeente op om een aantal zaken beter te borgen, zoals dak hoogte, parkeren en uitstraling m.b.t. de omgeving. Overigens de motieven voor de PvdA om destijds tegen te stemmen. Beter borgen betekent hier het geven van meer garantie. Daarmee is het voorstel niet afgewezen maar wordt de uitvoering wel uitgesteld. CDA en TD maakten gebruik van het vragenrecht om de wethouder te betichten van het geven van onjuiste informatie en onzorgvuldigheid en de juridische afdeling van onze gemeente te beoordelen van ondeskundigheid. De PvdA heeft hier niet op gereageerd. Mijns inziens is het niet juist om personen, wederom, verdacht te maken en af te vallen of te betichten van ondeskundigheid, over ethiek gesproken.

 

Verslag Raadsvergadering 21 maart 2017

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

De raadsvergadering van 21 maart 2017 zou een korte vergadering moeten zijn ware het niet dat we werden bestookt op het laatste moment met 2 moties inzake het primair agrarisch gebied of wel het landbouw ontwikkelings gebied ( Primag/LOG )

Wat vooraf ging is dat na twee raadscommissie vergaderingen besloten moest worden dat de notitie “toetsingscriteria contouren Primag “ niet in de raad besproken kon worden daar de notitie volgens de PvdA niet voldeed aan de zorgvuldigheidseisen, er is in de notitie geen sprake van kwalitatieve criteria zoals goede gezondheid voor de inwoners, natuur en milieu aspecten, mest en geur overlast, etc. Daarnaast wordt een verkeerde volgorde van benadering gebruikt, uit de notitie blijkt dat er slechts ruimtelijke criteria het uitgangspunt vormen.

Krachtig bepleit door de PvdA commissie leden, Paul Telders en Gerard de Jong, werd de juiste volgorde gepresenteerd, namelijk: eerst kwalitatieve criteria daarna een keuze voor a. geen primag of 2. Wel een primag, de volgende stap zou zijn Primagcontouren aangeven, de zienswijzen daarop verwerken en als laatste het Primag toepassen volgens ruimelijke criteria. De notitie voldeed daar niet aan en derhalve kan het nog niet besproken worden in de raad. TD, Groen Links en het CDA waren het eens met de PvdA vandaar dat het niet op de agenda kwam van de raadsvergadering.

Wat schets onze verbazing op de dag van de raadsvergadering, het CDA vond het nodig om een motie in te dienen “Stimuleren van transitie en voor inwoners van het gehele buitengebied” en plaatste daardoor het agendapunt “Primag” toch op de agenda, ruimte bieden bedoeld of onbedoeld, is mij niet duidelijk. Het antwoord van de coalitie was ook een motie indienen die gelijkluidend was, had de een over het verruimen van mogelijkheden en de ander over het wegnemen van beperkingen.

Door het indienen van de motie werd duidelijk, voor het eerst, dat het CDA steeds voor een Primag is geweest en de coalitie was reeds voor dat instrument.

Teleurgesteld, alweer, heeft de PvdA beide moties niet gesteund. De meerderheid was dus voor en daarmee zal er snel duidelijkheid komen over de contouren van het Primag. Duidelijkheid op onzorgvuldige gronden.

Daarvoor heeft de PvdA ingestemd met het voorstel om bepaalde leges (bouw) te verlagen hetgeen een unaniem besluit bleek na grondig samenwerken van alle partijen in een werkgroep, sommige partijen konden het niet laten om er een partijpolitiek vreugdedansje van te maken.

De provincie heeft de gemeentes opdracht gegeven om zich bezig te houden met de toekomstige opgaven en de vraag hoe Deurne dit denkt aan te vliegen. In verschillende raadscommissie bijeenkomsten heeft het college ons stap voor stap meegenomen in dit dossier “ Veerkrachtig Bestuur “, zowel de bespreking alsook het groeidocument waren de complimenten waard. Deurne is zich bewust van haar opgaven en haar verbindende taak in de peelregio.

De voorstellen subsidie Mondiale Bewustwording en de zienswijze werkplaats wonen van het MRE kregen ook de steun van de PvdA.

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA en GroenLinks

 

Betreft: Uitbreiding veestapel in urgentiegebied Liessel

’s-Hertogenbosch, 17 februari 2017

Geacht College,

In buurtschap Donkweg/Loon/Regenweg te Liessel (gemeente Deurne) is opnieuw onrust ontstaan vanwege een aanvraag tot uitbreiding van het bedrijf Swipigs. Het bedrijf heeft momenteel vijf stallen met ca. 8000 varkens en als alle plannen worden toegestaan dan dreigt een uitbreiding tot 14.000 varkens en een grote brijvoerinstallatie. Er is nog sprake van oude verworven rechten en enkele oude stallen die tot veel stankoverlast leiden.

De geurnorm en de fijnstofnorm in de omgeving worden overschreden. De buurtbewoners, boeren en andere bewoners, klagen al jaren over stankoverlast, vooral veroorzaakt door dit bedrijf. Bij de start van het urgentieteam was het een van de eerste casussen waarbij het team, mede op verzoek van de gemeente Deurne, betrokken werd.

Door interventie van het urgentieteam is uitbreiding van een ander bedrijf voorkomen. Op de Donkweg zijn daarom de plannen tot uitbreiding door de eigenaar ingetrokken en worden twee solitair staande stallen (1000 varkens) gesaneerd. Volgens de bewoners is de veehouder financieel gecompenseerd door gemeente en/of provincie op voorwaarde van deze vermindering van de bedrijfsactiviteiten.

In de directe nabije omgeving wordt momenteel geïnvesteerd in de coöperatie Snoertseplak, nadat eerder op diezelfde locatie vanwege de overlast in het gebied de firma Asvam door de provincie is geweigerd en financieel is gecompenseerd.

Het urgentieteam is, met brede steun van Provinciale Staten, ingezet om in gebieden met overlast een dialoog te starten die moet leiden tot een langjarige duurzame oplossing om overlast te verminderen.

De Statenfracties van PvdA en Groen Links hebben daarom de volgende vragen.

  1. Is de informatie juist dat aan de Donkweg Liessel (Deurne) met financiële middelen van de provincie stallen worden gesaneerd dan wel verdere uitbreiding wordt voorkomen?

Zo ja,

  1. Hoe is dan geborgd dat de overlast (geur, fijn stof) in het gebied duurzaam vermindert m.a.w. hoe ziet de integrale aanpak eruit?
  2. Zijn er afspraken gemaakt met de nu nog aanwezige agrarische bedrijven zoals Swipigs? Zo ja, welke; en zo nee, waarom niet?
  3. Zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Deurne zodat verdere uitbreiding in het gebied niet meer toegestaan kan worden? Zo ja, welke; en zo nee, waarom niet?
  4. Op grond waarvan is besloten tot een financiële tegemoetkoming en hoe hoog is deze?

 

  1. Bent u bereid met de gemeente Deurne te regelen dat verdere uitbreiding van veehouderij in de buurt niet meer mogelijk is, om daarmee duurzaam overlast te verminderen en niet steeds opnieuw nieuwe knelpunten te laten ontstaan? Zo ja, op welke termijn; en zo nee, waarom niet?
  2. Past de groei van intensieve veehouderij in een gebied met veel overlast (waar vanwege de overlast al bestuurlijk is ingegrepen) in de transitie naar een duurzame veehouderij in Brabant? Zo nee, welke mogelijkheden hebben gemeenten en provincie om dergelijke ‘autonome’ ontwikkelingen tegen te gaan?

Partij van de Arbeid                                            Groen Links

Antoinette Knoet-Michels                                 Hagar Roijackers

Verslag raadsvergadering 7 februari 2017

7 Februari de eerste raadsvergadering van 2017 leek op voorhand een eenvoudige met vele raadsvoorstellen die met stip konden worden behandeld en besloten. Met stip wil zeggen dat er geen discussie meer nodig is en alle partijen instemmen met het raadsvoorstel.

Met stip werd behandeld het voorstel ‘gedragscodes’ waarin wordt geregeld  de gedragscode van burgemeester, wethouders en raadsleden, belangrijke termen in de stukken zijn integriteit en rechtschapenheid ofwel het ethisch besef van je bestuurlijke functie.

Daarnaast behandelden we het vragenrecht, kwaliteit van de vergunningverlening, Bestemmingsplan Braamweg – Langstraat, subsidieverlening Cultuur en de zienswijze op de kaderbrief Senzer, al deze zaken werden besloten conform de voorstellen.

Onterecht spannend werd het raadsvoorstel “Samen Deurne Centrum verbeteren”. In de commissie was er alom waardering en instemming. Nu werd dit middels een amendement van het CDA en GroenLinks toch een forse discussie over parkeergelden. Van alles werd er bij gehaald: van het parkeerbeleid uit 1991 tot aan de parkeergarage, van het CDA hoofdkantoor tot aan het nieuwe financiële bankroet van Deurne. Het mooie plan werd daardoor ontsierd en de PvdA heeft met haar inbreng geprobeerd de discussie terug te brengen naar waarover het zou moeten gaan namelijk een pakket maatregelen die een start zou moeten maken met het verbeteren van het Centrum van Deurne. Uiteindelijk werd het amendement ontleed en ontraden en stemden de beste partijen in met het voorstel ook de PvdA.

De PvdA stemde niet in met het Bomenbeheer en vervangingsplan, het gedeelte “bomenbeheer” is een uitstekend plan, het vervangingsplan daarentegen is onvoldoende uitgewerkt en bovendien geen planmatige aanpak om bomen te vervangen of zelfs het aantal te vermeerderen. Samen met Groen Links stemde de PvdA tegen.

Verslag raadsvergadering 20 december

20 December bleek een snelle raadsvergadering. Allereerst werd een nieuw raadslid voor de VVD geïnstalleerd en afscheid genomen van Willeke van Rooy van dezelfde partij.

Enkele punten werden zonder inbreng van de PvdA en met onze instemming vastgesteld, namelijk: Bestemmingsplan bedrijventerrein Binderen Zuid, subsidieverlening peuteropvang en de legesverordening.

Ook hebben we ingestemd met een lichte verhoging van de reclamebelasting niet zozeer om de begroting maar meer om de inningsproblemen te verkleinen door de inning neer te leggen bij de gemeente en niet meer bij het centrummanagement.

De najaarsnota werd besproken en de PvdA stemde in nadat de portefeuillehouders hebben toegezegd om uitgebreide informatie te geven, begin 2017, over hoe er meer mensen aan werk worden geholpen middels Deurne Werkt, het aantal matches bleef o.i. achter en we vragen daar speciale aandacht voor. Ook wezen we de wethouder op het feit dat er goede projecten draaien in den lande voor vluchtelingen en statushouders, zoals Refugee Talent Hub.

Wethouder Biemans gaat begin 2017 een plan van aanpak opleveren om Samen het Centrum Verbeteren. De PvdA vindt dat de stakeholders veel sneller werk moeten maken van hun plan van aanpak. “Goed in gesprek zijn ” is niet voldoende aldus de PvdA, het centrum heeft snel resultaat nodig, denk maar aan de vele leegstand.

De kritiek op het plan van aanpak Buig (Bundeling uitkeringen en inkomens gemeenten) en dan met name de uitkeringsdatum later in laten gaan was al in de commissie weggenomen door de wethouder en hij kwam met een aannemelijk alternatief. De PvdA kon daarmee instemmen.

De PvdA wenst een ieder een fijn, gezond en solidair 2017

Verslag raadsvergadering 15 november.

De begrotingsbespreking van 8 november leverde weinig vuurwerk op. Alleen de door de gehele raad ingediende moties over win – win situatie t.a.v. de legesverordening en de vraag naar een vergoeding voor de verklaring van goed gedrag haalde het. De PvdA motie om voorzichtig gemeentelijk monumentenbeleid te maken haalde het niet, jammer.

De PvdA steunde de moties van PA – Groen Links als het gaat over Cultuur en de Gezondheidsrapporten.

Ondanks de verruiming van het bedrag van 3 miljoen naar 5 miljoen euro voor de spoortunnel stemde de PvdA in met de begroting, begeleidt met een fikse waarschuwing naar het weerstandsvermogen.

Een week later mochten we de tweede raadsvergadering bijwonen met eigenlijk maar een discussiepunt en dat was de welstandsnota. De welstandsnota is vernieuwd en fors gedereguleerd. Op het gevaar af dat van alles gebouwd mag worden met slechts een ambtelijke sneltoets.

De kwaliteit van gebouwen en bouwplannen wordt niet gediend met deze welstandsnota en derhalve stemde de PvdA tegen, ook coalitiepartij Doe! was dezelfde mening toegedaan maar de meerderheid was voor.

De provincie eiste van Deurne dat al onze wegen aan een hogere kwaliteit moest voldoen derhalve werd het wegenbeherplan geactualiseerd. Door slimme planning werd het benodigde bedrag van 7.5 miljoen teruggebracht naar 2.5 miljoen, de Soemeersingel en de Koolweg werden uitgesloten van aanpak.

Deze 2.5 miljoen wordt uit de Algemene Reserve gehaald, wederom een aanslag op ons weerstandsvermogen. De eis van de Provincie is doorslaggevend en dus konden we alleen maar instemmen.

De PvdA stemde daarnaast in met de G.R. Peelgemeenten, G.R. Regionaal kompas en de regionale bereikbaarheidsagenda.

Begroting 2017

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, voordat ik u de beschouwing geef van de PvdA op de begroting 2017 wil ik u en het presidium danken dat een 1 zetel partij evenveel spreektijd krijgt als de meer zetel partijen. Oprecht dank.

Voorzitter, als ik de aanbiedingsbrief lees bij deze begroting dan is het een optelsom van positieve resultaten en ambities. Een terugblik op behaalde resultaten, soms met instemming van de oppositie, en de positiviteit koesteren is toegestaan maar het had het college gesierd als ook de niet resultaten werden genoemd of de dossiers die nog steeds emoties oproepen, de aandacht hadden gekregen. Voorzitter, de PvdA wil geen spelbreker zijn en complimenteert het college en hun ondersteunende ambtenaren met de behaalde resultaten, vooral die resultaten waar de PvdA heeft kunnen instemmen.

Voorzitter, de aanbiedingsbrief heeft als kop “Samen de vruchten plukken”, mijn vraag is “zijn ze rijp dan”. Het weerstand vermogen is 1.1 , weliswaar toereikend maar toch maar net voldoende. Als alle risico’s of een deel daarvan zich daadwerkelijk voordoen dan is het gedaan met de algemene reserve en voorzitter, de risico’s zijn er daadwerkelijk.

Voorzitter, de PvdA heeft de thema’s doorlopen en heeft de volgende vragen en opmerkingen. De PvdA is verheugd dat de incidentele bijdrage voor het museum de Wieger structureel is geworden, een goed begin. Ten aanzien van het Cultuurcentrum vragen we toch een actievere, toezichthoudende en controlerende rol van het college, alleen het stichtingsbestuur ondersteunen blijkt niet genoeg. Voorzitter, de vorige wethouder was wars van een cultuurvisie, denkt de nieuwe portefeuille houder hier genuanceerder over? Ik hoor graag de mening van wethouder Biemans inzake onze vraag naar Kunst en Cultuurvisie.

Voorzitter, dan het thema Omgeving. Ik lees in de algemene doelstellingen:  een gezonde leefomgeving, geen bodemverontreinigingen, geen geluidsoverlast en geen geuroverlast. De PvdA vindt het college hier te afwachtend in en geen proactief of zelfs onderscheidend beleid opnemen in deze begroting. Het college zou niet alleen faciliterend moeten zijn maar ook sturend bijvoorbeeld om met risicovolle aanvragen aan de slag te gaan, meer overleg met de veehouders over de toekomst van hun bedrijven, niet onnodig veehouderijen op slot zetten maar vooraf bepalen of het nieuwe knelpunten betreft, misschien kan de portefeuillehouder hier het perspectief uiteen zetten.

Voorzitter en dan de spoortunnel bij de Binderendreef, u veronderstelt dat middels een Quick scan is gebleken dat dit de beste optie is, het Landelijk Verbeterprogramma Spoorwegovergangen ziet dat toch echt anders en benoemd andere prioriteiten dan u. Voorzitter, in de aanbiedingsbrief is te lezen: “Binnen afzienbare tijd kunnen we beschikken over een spoortunnel” , Voorzitter, de PvdA is niet tegen een spoortunnel, sterker nog laat de trein voor Zeilberg de grond ingaan en laat deze weer boven komen voorbij het Rijtven, een utopie? Nu misschien. Voorzitter de besluitvorming heeft reeds plaats gevonden, een spoortunnel bij de Binderendreef moet er komen zelfs nu het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen niet meewerkt. De geschatte kosten van 3.3 miljoen euro worden met extra middelen verhoogd naar 5.3 miljoen in plaats van 25% wordt dit 40% van de kosten die we ophoesten. 5.3 miljoen euro…… en daar zijn de kosten voor beheer en onderhoud en tegenvallers nog niet opgenomen. Nu ook ontwikkelingen te zien zijn in de verbeteringen van de A67 en de N279,
Hoe groot is dan nog het belang van de spooronderdoorgang bij de Binderendreef? Door de meerkosten en de nieuwe ontwikkelingen is het meer realistisch om opnieuw een beschouwing en discussie te voeren en opnieuw een besluitvormend debat te houden.  Voorzitter, u kunt nog zoveel meer doen met dit bedrag. De PvdA heeft heel veel moeite om in te stemmen, op dit moment, met dit forse bedrag, dit is een vrucht die niet rijp is om geplukt te worden.

Voorzitter in deze begroting, gezien de clusters Ruimtelijke Ordening, Openbare ruimten en Eigendommen en de Plattelandsontwikkeling  worden fraai geformuleerde doelstellingen geformuleerd zoals: aantrekkelijk landschap, vitale natuur, behoud en versterking van de kwaliteiten en identiteiten. Voorzitter mooie woorden maar nergens in deze begroting wordt dit tastbaar in beleid of budget en daarmee wordt onvoldoende gezorgd voor onze natuurmonumenten, onze cultuur – historische monumenten en kunst in het openbaar gebied. De PvdA heeft een voorzichtige motie geformuleerd om ons allen te helpen om in beeld te krijgen welke rijdommen we binnen onze gemeentegrenzen hebben en waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid heeft en waardoor we later in gesprek met commissie, raad en college opties voor beleid kunnen bespreken. Ik kan u de motie aanraden.

Voorzitter, met bijzondere aandacht hebben we het thema Samenleving bestudeerd en zijn we verheugd dat er een rapportage wordt opgesteld die gerichter in kaart brengt waar armoede zich afspeelt  zodat gerichter ondersteuning kan worden geboden. Weer terug naar uw aanbiedingsbrief daarin is te lezen dat u armoede gaat bestrijden. Opmerkelijk is dan toch dat het budget voor 2017 gelijk blijft aan 2016, oké effectief 13 mille meer. Wat de PvdA betreft had u op voorhand naar extra middelen kunnen vragen. Extra middelen zodat u op voorhand meer kunt betekenen voor inwoners in armoede of die tegen de armoedegrens schuren. Meer maatwerk is nog niet meer armoedebestrijding , u heeft daar middelen voor nodig zeker als het aantal inwoners in armoede, werkzoekenden, bijstandsgerechtigden, statushouders en schuldhulpverlening vragen toeneemt. Voorzitter misschien kan de portefeuille houder ons informeren hoe dat maatwerk er uit gaat zien en hoe hij denkt, met hetzelfde budget, meer inwoners gaat helpen.    Voorzitter, de landelijke overheid stelt 100 miljoen beschikbaar voor bestrijding van armoede onder kinderen, een deel dus voor kinderen uit Deurne, ik had in deze al wat plannen verwacht in de richting van extra bijdrage voor stichting Leergeld, sportverenigingen en of cultuurverenigingen.

Voorzitter, de lokale schulddienstverlening Grip op Schuld verdient ons aller respect, een toename van het aantal aanvragen en een toename van de complexiteit van die aanvragen is het argument van professionalisering en in dienst nemen van coördinatoren, de PvdA vindt dat de portefeuillehouder hier adequaat beleid op maakt. Ook al past het in het budget u heeft onze ondersteuning als hier meer middelen voor vrij gemaakt moeten worden.

Voorzitter, de vraag naar extra middelen voor integratie van statushouders krijgt onze instemming.

Voorzitter, de PvdA is verheugd dat er weer volop gebouw wordt in Deurne, kunnen we bij deze afspreken dat er niet meer gemarchandeerd wordt over het aantal parkeerplaatsen bij de volgende initiatieven? Dank daarvoor.

Voorzitter, heeft onze gemeente beleid dat bij inkoop en aanbestedingstrajecten er sprake is van social return of beter nog het onderscheidend beleid dat bij deze trajecten de gunfactor aan die bedrijven gegeven wordt die bijvoorbeeld arbeid beperkten in dienst heeft of door de order dat gaat doen? Misschien kan de portefeuillehouder hier op reageren.

GREX en VEX

Voorzitter

Elke partij in dit huis, ambtelijk, bestuurlijk en politiek deelt de zorgen over ons grondbedrijf, we kennen de weerstandcapaciteit die onvoldoende is en de risico’s daarnaast moeten we rekenen op een groter risico in de glastuinbouw nu er, nationaal en provinciaal, geen prioriteit gegeven wordt aan dit project. Voorzitter,

Goed risico management is hier dus vereist, maar hopen en bidden mag ook.

Voorzitter, opnieuw pleit de PvdA voor beleid voor haar monumenten en behoudens waardig vastgoed, mogelijk kunnen we een begin maken in 2017.

Voorzitter, tot zover in 1e termijn, Dank u wel.

Verslag van de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2016

Het eerste belangrijke item van de raadsvergadering was het kennisnemen van de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Mak.  De PvdA feliciteert burgemeester Mak met deze aanbeveling.

Hierna mochten we een nieuw raadslid verwelkomen voor de partij DOE, namelijk de heer Bram van Neerven, namens de PvdA heb ik hem gefeliciteerd met de toelating.

De PvdA heeft het woord gevoerd over het agendapunt “oud papier”. Sommige partijen hadden spijt van hun stemgedrag destijds en maakten excuses.

De PvdA maakte destijds deel uit van de coalitie. In die tijd moest buitengewoon fors bezuinigd worden. Dat was een zware taak. Nu kunnen we de vruchten plukken van de beslissingen destijds.

De PvdA vindt dus spijt en excuses nu niet op zijn plaats. Wat wij toen teleurstellend vonden, en dat vinden wij nog, is het feit dat zelfs verenigingen werden getroffen door de bezuinigingen. De PvdA stemde in met het voorstel om de verenigingen het oud papier weer op te laten halen.

Het bestemmingsplan Lage Kerk is door de PvdA in de commissievergadering al afgeschoten. Wederom was het parkeervoorstel zwaar onvoldoende en na de Europastraat al het tweede bestemmingsplan waar het parkeren onvoldoende is uitgewerkt.

Het plan Lage Kerk blijkt juridisch  juist, maar is moreel en maatschappelijk toch verwerpelijk.  11 bewoners van het te realiseren pand aan de Lage Kerk moeten een flink stuk omrijden om hun auto te kunnen parkeren aan de overkant van een drukke weg. Deze situatie gaat 5 jaar duren. Daarna moeten zij maar afwachten wat voor oplossing er bedacht wordt.

De beheer  verordening Heiakker – Noordrand leverde vanaf de start irritaties op, het moest allemaal snel: van commissie door naar de raad. Er wordt voor een beheer verordening in plaats van een bestemmingsplanwijziging gekozen wanneer er niets of nauwelijks iets wijzigt in het plangebied.

In deze beheer verordening  werd de mogelijkheid gecreëerd  om  ons kastelen ensemble om te toveren  tot een pretpark met gastverblijven. Een flinke wijziging!

Na de tweede behandeling in de commissie werd er weer flink geschrapt. De PvdA vroeg of het kastelencomplex volledig gevrijwaard kon worden van veranderingen en aanpassingen, nu en in de nabije toekomst. Daar werden geen garanties voor afgegeven.  Aan het voorstel van de PvdA om een monumentenbeleid op te stellen, werd geen gehoor gegeven. De PvdA stelde 2 voorwaarden: deze werden niet overgenomen. Derhalve stemde de PvdA tegen.

Enkele andere bestemmingsplannen werden zonder inhoudelijke behandeling goedgekeurd.

 

Verslag van de raadsvergadering van 19 juli 2016 

De raadsvergadering stond natuurlijk in het teken van het besluit om geen AZC te plaatsen in Deurne.

Mijn bijdrage t.a.v. dit punt onverkort weergegeven:

Voorzitter.

De PvdA dankt de insprekers voor hun bijdrage.

Voorzitter, Deurne heeft lef getoond, haar nek uitgestoken om een goede bijdrage te leveren aan mensen die huis en haard kwijt zijn door oorlog en geweld.

Vluchten bleek hun enigste optie. De bijdrage van Deurne is het huisvesten van 300 van hen.

Voorzitter, het proces daartoe verliep niet soepel, moeilijk keuzes werden gemaakt en nu voorzitter, kent dit dossier alleen maar verliezers.

Verliezers zoals de omwonenden die plots werden geconfronteerd met een besluit en begrijpelijke zorgen hadden, zij zijn nog niet bekomen van dat bericht of zij worden geconfronteerd met het besluit tot intrekking daarvan.

Verliezers zoals B en W en de raad, 2 besluiten in een korte termijn die 180 graden anders zijn, neemt het vertrouwen daarmee toe?

Het COA dat vanaf nu een onbetrouwbare partner blijkt.

Verliezers zoals Willibrordhaeghe wat is nu nog het perspectief.

Verliezers zoals de vluchtelingen voor hen blijft de deur naar Deurne gesloten.

Voorzitter de PvdA erkent dat we geen ander besluit kunnen nemen dan intrekken van het vestigingsbesluit en stemt dus in met dat voorstel.

Daarnaast stemde de PvdA in met een aantal bestemmingsplanwijzigingen en pleitte zij ook voor behoud van het Zwembad de Wiemel, natuurlijk!

In een commissiebijeenkomst pleitte de PvdA voor het goedkoopste uurtarief m.b.t. het peuterspeelzaalwerk. Dit zou een lastenverlichting betekenen voor de gebruikers:  ouders met kleine kinderen.  De PvdA kreeg geen bijval.

 

Het college schreef een notitie over de gemeenschapsaccommodaties en de kern daarvan is dat de dorpshuizen blijven bestaan en op termijn 2 van de 5 wijkhuizen zullen verdwijnen. Geen eerlijke en of rechtvaardige criteria liggen daar dan aan ten grondslag maar mogelijke financiële nood of grote investeringen die gedaan moeten worden aan dat wijkhuis. De raad mag dan besluiten over sluiting of niet. Een buitengewoon slecht voorstel en de PvdA stemde tegen.

 

Samen met PA – Groen Links diende de PvdA een motie in om de dierenaantallen in de veehouderij te verlagen om de gezondheid te bevorderen, dit alles na verschijning van de gezondheidsrapporten van het RIVM. De motie oogstte veel sympathie maar alleen steun van Transparant Deurne.

De rest van de avond stond in het teken van het afscheid van wethouder Lemlijn en de benoeming van dhr. Marinus Biemans als nieuwe wethouder.

 

Inbreng van de PvdA op 28 juni 2016

Eerste termijn van Nick Thijssen, fractievoorzitter PvdA Deurne

Jaarstukken, Kaderbrief en nota Grex/Vex.

Voorzitter, dank dat de PvdA gelijke spreektijd heeft gekregen.

Deurne heeft een positief resultaat van 3.4 miljoen euro en dat lijkt mooi.

‘Deurne heeft weer vet op de botten’, prijkt in de kranten en die constatering leidt tot voorzichtige investeringen maar ook tot enige terughoudendheid want waar komt dat enorme bedrag vandaan, waarop is bespaard of waaraan is het bedrag niet uitgegeven. Wie heeft dit “vet” geleverd. Het antwoord hierop is simpel, 3 miljoen is niet uitgegeven binnen het sociaal domein. Voorzitter, de centrale overheid heeft de gemeenten al minder toebedeeld en toch houdt Deurne 3 miljoen over. Dat vraagt om een nadere analyse met het stellen van de juiste vragen.

Is er aan de keukentafels niet teveel geknepen in uren toezegging in verhouding met de voorafgaande indicatiebesluiten? Misschien teveel bij de mantelzorgers weggezet?

Wat is de verhouding van formele klachten en de negatieve gevoelens die zijn opgehaald bij de betrokkenen in relatie tot deze 3 miljoen? Is er misschien niet een te grote acceptatie en ontzag aan de keukentafels.

Heeft een schoon opgeruimd huis dezelfde betekenis als 4 uur huishoudelijke hulp?

Wat is de betekenis van de rechterlijke uitspraken voor het beleid in Deurne in het kader van de huishoudelijke hulp?

Daarnaast verwacht Ruim 75%  van de gemeenten een tekort op het jeugdhulpbudget zo maken we op uit een enquête van VNG, heeft Deurne deze verwachting ook? De PvdA verwacht dat er nog een forse groei zal ontstaan aan zorgvragen in de complexe zorg aan jeugdigen en deze is , zo blijkt nu, niet kostendekkend. Deelt de wethouder deze verwachting?

Voorzitter, zo zijn er bij de PvdA nog vele vragen en ontbrekende antwoorden dat gedegen onderzoek of evaluatie op zijn plaats is.

Het bedrag uit het sociale domein volledig reserveren voor dat sociale domein is dan ook evident.

Voorzitter de PvdA heeft de kaderbrief successievelijk bestudeerd en willen we ook op deze wijze ingaan.

Voorzitter we zien uit naar 2 voorstellen die ons museum en het muziekonderwijs aan jeugdigen voor langere tijd uit de zorgen houdt.

We zien bij de thema’s parkeerbeleid en verbeteren van het centrum dat het college samen met stakeholders maatregelen bespreekt, in deze prima voorstellen maar ik dring er bij u op aan dat er geen stakeholders vergeten worden ik denk hier even aan bewoners  en klanten daarnaast wil de PvdA u de overweging meegeven om ook kennisinstellingen toe te voegen aan deze groep betrokkenen die de problematieken gaat onderzoeken. Voorzitter en dan even een opmerking over onze natte voeten of liever onze natte kuiten, de PvdA stelt voor om een gedegen en waardevrij onderzoek in te stellen naar oplossingen van het wateroverlast in de brede zin dusdanig dat we over 25 jaar ook nog droge voeten houden.

Voorzitter, de wethouder geeft een waarschuwing af als het gaat om de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden, deze is fors toegenomen, het rijk compenseert wel maar niet duidelijk hoeveel compensatie, de PvdA zou graag zorgvuldig op de hoogte gehouden willen worden over deze zorgelijke ontwikkeling.

Voorzitter in het thema Samenleving wil de PvdA opmerken dat zij blij zijn met de maatwerkregelingen om armoede te voorkomen, dit is preventie. De PvdA wil graag horen wat de maatwerkregelingen worden om de armoede niet alleen te voorkomen maar ook te bestrijden.

Voorzitter de PvdA pleit voor meer begeleiding voor de nieuwe Nederlanders en vluchtelingen en vragen de wethouder de vrijwilligersgroeperingen financieel te versterken en te faciliteren op vlakken van scholing en begeleiding.

Voorzitter, met veel interesse hebben we kennis genomen van de voorgestelde veranderingen in dit huis en dan bedoelen we niet de letterlijke veranderingen aan plafond of ICT middelen maar een cultuurverandering van handhaving en bepalen naar samenwerken en dialoog. In de voorgestelde strategische veranderingen mist de PvdA een paragraaf over scholing en deskundigheidsbevordering in deze, dienend  leiderschap en zelforganisatie. Voorzitter een organisatie die van binnenuit het lef heeft om te veranderen en de klanten als uitgangspunt van bedrijfscultuur ziet verdient waardering en derhalve kunt u rekenen op de PvdA participatie in uw klankbordgroep.

Voorzitter, de PvdA geeft een compliment aan de samenstellers van de Samenwerkingsmonitor, een instrument dat navolging verdient mogelijk binnen het samenwerkingsverband Peelgemeenten. Voorzitter de PvdA zou u    een suggestie mee willen geven om deze monitor te vervolmaken met het  opnemen  van een exit strategie, onze overweging is verwoord in een motie van de VVD en derhalve ondersteunen wij die van harte.

Voorzitter, de nota Grex/Vex nodigt de PvdA uit om nogmaals op te merken dat bij het overig maatschappelijk vastgoed te pleiten om dit apart te benoemen, bijvoorbeeld “behoudens waardig vastgoed” en beleid te maken voor onze monumenten en het niet alleen te laten bij verkoop van monumentale panden, eenmaal verkocht is verkocht en zijn we het voorgoed kwijt maar ook onderhouden, bewaren en betrekken in het cultuuropvatting ”het verhaal van Deurne”.  Voorzitter, Deurne kent geen monumentenbeleid en eigenlijk is dat een schande, monumentale panden, gronden, molens, begraafplaats, zendmasten, kasteelruïne, et cetera vindt de PvdA wel belangrijk vastgoed, belangrijk genoeg om ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen wanneer er plannen zijn deze te verhuren, verpachten of te verkopen thans ligt de afweging louter bij het college.

Voorzitter, de PvdA vraagt de wethouder om alle objecten die deel uitmaken van de post “overig vastgoed “in kaart te brengen zodat wij allen kennis kunnen nemen van deze objecten en een categorie aan te maken van “behoudens waardig vastgoed” en deze objecten daar onder te brengen. De Raad kan dan bepalen over welke objecten zij willen besluiten indien zich veranderingen aandienen.

Na de eerste termijn

De PvdA diende met anderen 2 moties in die unaniem werden overgenomen door het college. Het betrof een motie over betere informatievoorziening van de gemeente richting burgers. De PvdA wil dat via nieuwsmail de vergunningaanvragen worden vermeld.

De tweede motie betrof het verbeteren van de samenwerkingsmonitor door ook een exit strategie daarin op te nemen. 

Naar aanleiding van de behandeling van de kaderbrief heeft de PvdA ingestemd met een amendement van Groen Links/ PA. Daarmee is geborgd dat financiële overschotten van het sociale domein in die pot blijven.

De PvdA steunde de motie van DOE! over het opstellen van een begroting door burgers. Start: de begroting van 2018.

De motie van het CDA werd niet gesteund door de PvdA. Het betrof het kenbaar maken bij de provincie van de uitdrukkelijke wens om de N279 te verbreden. De PvdA vindt deze wens te prematuur en wil eerst gedegen onderzoek naar verbreding maar ook alternatieven, verbreden kost nogal veel natuurgebied.

Ten slotte steunde de PvdA het amendement van Deurne NU niet inzake de BIO locatie Oude Bakelseweg. Deurne Nu wil de woonlocatie op dit pand niet schrappen. De PvdA vindt  dat op die plek een woonbestemming niet passend is vanwege de hoge geur en stikstofoverlast. De PvdA volgt hiermee het college.


Het standpunt van de PvdA over de komst van een AZC in Deurne

Vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2016

Onze fractievoorzitter, Nick Thijssen heeft het volgende ingebracht:

Vooraleerst wil ik de insprekers danken voor hun genuanceerde inbreng en het delen van hun zorgen en kritiek.

Voorzitter, soms behandelen we onderwerpen in deze raad die veel emoties oproepen of in eerste instantie alleen maar emoties zowel voor voorstanders als ook tegenstanders.

De PvdA heeft daar oog voor en we kunnen ons dat voorstellen.

Voorzitter, ook dit is zo’n punt, vestiging van een AZC binnen onze gemeentegrenzen.

Uitgangspunt van dit debat en dat is louter een rationele benadering, is het vluchtelingen verdrag van de Verenigde Naties. Nederland is een van de ondertekenaars en dat schept verantwoordelijkheden.

Voorzitter, de PvdA meent en vindt dat Nederland een veilige haven moet zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Daarbij hoort fatsoenlijke opvang, bescherming en begeleiding en een eerlijke procedure.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen heeft het college dit voorstel gedaan, ook het Pact van Brabant wordt gebruikt als onderlegger en uitgangspunt voor het te nemen principe besluit.

Vanuit  deze argumenten en motieven stemt de PvdA in met het voorstel.

Voorzitter, de voortgang krijgt nu prioriteit, we hoorden het van de insprekers, we hebben misschien wel de minst slechte keuze gemaakt wat betreft communicatie, veiligheid lag daar ten grondslag aan. Nu is het tijd om de zorgen, kritieken en vragen te delen en beantwoorden en alle omwonenden te betrekken in deze te nemen verantwoordelijkheid.

Naast het bovenstaande heeft de PvdA de volgende standpunten ingenomen:

Nota bedrijventerrein en uitgiftebeleid: 

De PvdA maakte enkele kritische opmerkingen in commissie en raad als het gaat over de totstandkoming van deze notitie. Enkele belangenorganisaties zijn uitgenodigd om ‘’mee te schrijven’’, terwijl anderen daarvoor niet uitgenodigd zijn. Wij vinden dit een afkeurenswaardige situatie en procedureel onjuist. De PvdA heeft wel ingestemd met de inhoud van de nota.

Uitvoering WMO

De PvdA stemt in met de uitvoering van de taken WMO – Jeugd – bijstand, minima en schuldhulpverlening door de overgebleven vijf Peelgemeenten.

De wethouder heeft 2 scenario’s laten uitwerken:

  1. Deurne doet alles alleen;
  2. Deurne werkt samen met de gemeentes Asten, Someren, Laarbeek en Gemert/Bakel.

De laatste geeft de meeste garantie op een hoge kwaliteit en betaalbaarheid. De PvdA zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen op de klantvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en kosten.

Participatiewet
De PvdA stemde, net als in eerdere situaties, tegen het sanctiebeleid van de afstemmingsverordening Participatiewet.

Deze verordening geeft de wethouder de mogelijkheid om betrokkenen te sanctioneren wanneer men verwijtbaar in de fout gaat. De gemeente kan tot  100% op de uitkering korten. De PvdA vraagt zich af:  wat is verwijtbaar? En wie bepaalt dat? Wat zijn de consequenties als een uitkering gestopt wordt? De PvdA Deurne ziet meer in stimuleren dan in sanctioneren!

 

Verslag van de raadvergadering 10 mei 2016

Op de agenda stond onder andere het cultuurbeleid. Het enige punt waarover is gedebatteerd.

De PvdA stemde in met het voorstel van het college, maar had wel een aantal overwegingen voor de wethouder.

De PvdA is blij dat er weer een financieel herstel  beschikbaar is van € 50.000,- ten behoeve van cultuur in Deurne.  De PvdA mist een visie en mist ambitie in de voorstellen. De PvdA heeft ingebracht om de makers van de cultuurvisie ” IJzers in het vuur” de cultuurvisie te laten beschrijven.

Daarnaast gaven we de wethouder mee om in ” het verhaal van Deurne” ook de nieuwe Nederlanders hier te betrekken en vooral te kiezen voor die culturele activiteiten die bijdragen aan de integratie van mensen.

Het CDA maakte tijdens deze vergadering gebruik van het vragenrecht inzake de Visser en de verpleegstersflat.

Het plan om aan de Visser een appartementencomplex  te bouwen gaat niet door naar aanleiding van een integriteitsonderzoek. Gelukkig maar!. Het CDA veronderstelde dat dit veel eerder bekend had kunnen zijn, waarvan akte.

Het CDA suggereert dat over het plaatsen van arbeidsmigranten in de verpleegstersflat, sprake is geweest van voorkennis. Het betreft het loslaten van de grens van 40 mensen.

De PvdA was destijds tegen het voorstel van het loslaten van de grens van 40 mensen, het CDA was voorstander van het verhogen van de aantallen.

Het CDA blek nu weer tegen de verhoging van het aantal te zijn. De rol van de wethouder was niet geheel duidelijk. Kortom: een storm in een glas water!

Inbreng PvdA raadsvergadering van 22 maart 2016 

Het was een raadsvergadering met behoorlijk wat stukken die allen vrijwel unaniem goedgekeurd zijn:

-Vaststelling Gemeenschappelijk Regeling Belastingsamenwerking Oost Brabant.

-Bestemmingsplannen Rechte Heitraksedijk 2 en Garst 6-8.

-Verordening op het beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen.

-Notitie speelvoorzieningen.

De planontwikkeling voor de locatie Kruisstraat. 

De PvdA was in de commissie vergadering zeer kritisch over het plan omdat de doorrekeningen onvoldoende in de stukken te vinden waren.

Later zijn de doorrekeningen aangepast.

De fractie van de PvdA moest een de volgende afweging maken: sociale woningbouw, koopwoningen voor starters, zorgappartementen en het behoud van een mooi gebouw versus de kosten van €730.000,- eenmalig en €14.000,- structureel.

Daarnaast speelde de overeenkomst tussen BOW en de Gemeente Deurne een rol in de afwegingen. In de overeenkomst is niet te lezen dat de gemeente Deurne zou bijdragen aan de verschillende bouwplannen.

Ook het feit dat de de plannen voor de Haspelweg nog niet duidelijk zijn, speelde een rol. Wat betreft die locatie wacht ons mogelijk dezelfde afweging.

Na een zorgvuldige afweging heeft de PvdA gekozen om goedkeuring te verlenen aan de investering en te stemmen voor behoud van de meisjesschool aan de Kruisstraat, niet met liefde en plezier maar wel met overtuiging!

 

De PvdA stemde in met het vrijwilligers- en subsidiebeleid, een beleid waar vele initiatieven in passen, maatwerk kan worden toegepast en goed is voor de vrijwillige inzet.
De PvdA haalde nogmaals aan dat er risico’s zijn bij de uitvoering van de tegenprestatie ( verplicht vrijwilligers werk als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering).
Het belangrijkste risico is de verdringing van betaald werk door verplicht vrijwilligerswerk.

De voorzitter nodigde de PvdA uit om in juni de cijfers hieromtrent aandachtig te bestuderen. ”Het valt heel erg mee” aldus de wethouder. We zullen zien.

De PvdA stemde in, en dat wel met liefde en plezier, met het Plankostenfonds Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit fonds, waar zowel de Gemeente Deurne alsook de Rabobank beiden €100.000,- in storten,  maakt het mogelijk om renteloos een maximale bijdrage te ontvangen inzake de plankosten van een CPO. Vaak zijn dit voorschotten die betaald moeten worden terwijl de hypotheken nog niet rond zijn.

Het CDA gebruikte het agendapunt “vragenrecht raadsleden” om exacte vragen te stellen over de arbeidsmigranten in de  voormalige verpleegstersflat. Zij stemden destijds in met de verruiming van het aantal .Het college kiest ervoor om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.  Wordt vervolgd!

Inbreng PvdA raadsvergadering van 16 februari 2016

De burgemeester begon de vergadering met het uitspreken van dank uit aan vertrekkende commissieleden. Een daarvan is Willem Banning die verhuisd is naar Nijmegen. Willem is vanwege de verhuizing gestopt met het commissiewerk voor de PvdA.

Het beloofde geen lange avond te worden: de agenda was overzichtelijk en vol met technische stukken.

Enkele bestemmingsplannen moeten worden aangepast na weging van de zienswijzen door de Raad van State. Het betreft de bestemmingsplannen buitengebied, bedrijventerrein en spoorzone .

Naar aanleiding daarvan ontstond een discussie over het feit dat de gemeente Deurne vaak haar bestemmingsplannen moet wijzigen. Vraag: is dit in Deurne vaker dan in andere gemeentes?

De wethouder heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken en hij rapporteert het resultaat aan de raad.

De heeft de PvdA ingestemd met de wijzigingen van de bestemmingsplannen.

 

De PvdA fractie heeft ingestemd met de afwijzing van het college over de plannen van de werkplaats wonen die de MRE (metropool Eindhoven, voorheen SRE) aangeboden heeft.

De MRE wil  met de zogenaamde “werkplaats wonen’’ mede bepalen welk wooncontigent nodig is in het gehele MRE gebied ( Zuid Oost Brabant). Net als het college vindt de PvdA dat het de raad Deurne is die besluit over wooninitiatieven en het woonprogramma in Deurne.

 

Bergopwaarts heeft het plan om 95 sociale woningbouwwoningen te gaan bouwen in de Europastraat. Er zijn al lange tijd geen sociale woningbouwwoningen gebouwd, de PvdA is verheugd over dit feit.

De PvdA heeft een aantal opmerkingen bij het plan. Paul Telders, commissielid namens de PvdA  heeft na zorgvuldig onderzoek van de plannen  geconstateerd dat er parkeerproblemen te verwachten zijn. Er zijn minder parkeerplaatsen gepland dan er woningen worden gebouwd. Volgens de PvdA maakt de wethouder gebruik van een uitzonderlijke paragraaf om dit te legaliseren. Deze paragraaf is de zogenaamde hardheidsclausule.

De PvdA komt in later stadium terug op het aantal geplande parkeerplaatsen. We hebben ingestemd met het plan om dat we grote waarde hechten aan sociale woningbouw op die plek.

De PvdA steunde een motie die het mogelijk maakt te onderzoeken of zonnepanelen kunnen worden geplaatst op gemeentelijk vastgoed.

Tot slot hebben we afscheid genomen van het raadslid Lotje Berkers en hebben het nieuwe raadslid, Carly Arts, verwelkomd.

 

Inbreng van de PvdA raadsvergadering van 17 december 2015

Op de agenda stonden uit 20 agendapunten.

Vijf agendapunten hadden betrekking op de rekeningcommissie. Dit is een commissie waarin alle fractievoorzitters lid van zijn. Het controleprotocol, het treasurystatuut, de nota reserves en voorzieningen, de financiële verordening en de legesverordening zijn vastgesteld zonder inhoudelijke discussie.

Na uitvoerige en zorgvuldige bespreking in de raadscommissiebijeenkomsten konden een aantal agendapunten unaniem worden vastgesteld: de gemeenschappelijk regeling omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, de raadsopdracht gemeenschapsaccommodaties en de voorstellen buigbudget en schulddienstverlening.

Naar aanleiding van de najaarsnota heeft de PvdA twee amendementen ondersteund: het eerste betreft de financiële ondersteuning van de Wieger om hun tekort van iets meer dan 27.000,- euro weg te werken. Ons commissielid Jerom Coppes had zich hier voor sterk gemaakt in de commissie.

Het tweede amendement inzake ondersteuning van de lokale economie is ook door de PvdA ondersteund met de opmerking dat we ook ten behoeve van de werkgelegenheid programma’s willen zien.

 

De behandeling van de najaarsnota is door de PvdA gebruikt om de teleurstelling te uiten over het feit dat de Peel 6.1 samenwerking is verspeeld door de gemeente Helmond.

Er zijn veel én grote investeringen gedaan die in rook lijken op te gaan. De portefeuillehouder zal opnieuw investeringen moeten doen om het e.e.a. lokaal te regelen. De PvdA heeft de wethouder veel wijsheid toegewenst. De wethouder heeft in zijn betoog zijn emotie, woede en afkeer getoond over het ter ziele gaan van deze Peelsamenwerking.

Betrouwbaarheid, zo pleitte de PvdA, zal in elke samenwerking opnieuw moeten worden besproken. Met de rug tegen de muur moesten we instemmen met de dienstverleningsovereenkomst met Helmond inzake zorg.

Tot slot van de vergadering namen we afscheid van mevr. Lucie Martijn als raadslid van Doe en mochten we dhr. Ton Schreurs verwelkomen als nieuw raadslid voor Doe.

 

Aan een bewogen maar leerrijk politiek jaar kwam een einde.

Goede en zorgvuldige inbreng van onze partij in raad- en commissievergaderingen, de helpende hand van PvdA leden aan inwoners die in moeilijkheden zijn gekomen, onze eerste bijeenkomst over armoede en de regionale PvdA bijeenkomsten zijn wat mij betreft de hoogtepunten van 2015.

 

Ik wil alle leden van de PvdA Deurne fijne feestdagen wensen en een goed, gezond en solidair 2016.

 

Nick Thijssen, fractievoorzitter

 

PvdA Deurne


Inbreng PvdA 17 november 2015

Geurgebiedsvisie en geurverordening

Voorzitter, ik ben erg teleurgesteld in de gang van zaken zoals dit de afgelopen week met betrekking tot dit onderwerp is verlopen en het heeft me diep geraakt, merk ik.

Er blijkt sprake van miscommunicatie, foute interpretaties en zelfs de herstelgesprekken kregen niet het juiste vervolg. En ja voorzitter, de PvdA heeft ook zijn aandeel hierin gehad en misschien is mijn persoonlijke naïviteit ook een reden, nadere zelfreflectie zal dat uitwijzen.

Dan toch maar mijn betoog.

Voorzitter, soms is het goed om terug te blikken, zeg maar….. een subjectief retrospectief, ik zeg per definitie subjectief omdat het mijn belevingen zijn.

Voorzitter, 1 jaar geleden werd het aanhoudingsbesluit genomen, ik vond dit een moedig besluit.

Om de raad goed te informeren werd een excursie georganiseerd voor raads- en commissieleden om de probleemgebieden te zien en ook om werkelijk te ervaren waar boeren en burgers bij elkaar op de tenen staan, een werkelijk goed initiatief. Dezelfde middag was een raad en commissie brede discussie om alle partijen en allerlei belangen te horen en dichter bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren, ik had er een goed gevoel over, bij alle aanwezigen zag men toch de urgentie om veranderingen aan te brengen, niets doen is geen optie meer en dat gevoel werd alom gedeeld. Wij zouden en konden dit varkentje met ons allen wassen.

En toen voorzitter, werd ik wakker uit deze droom…de verschillende opvattingen werden sterker en het verschil in opvatting groter. Ja, voorzitter ook bij de PvdA.

Een aantal malen werd, tegen onze zin in, het aanhoudingsbesluit ontkracht en werd meer mogelijk en nam de geuroverlast niet af. Een discussieavond bleek een informatieavond en de avond waar burgers en boeren hebben ingesproken heeft me werkelijk geraakt. De verschillen in opvatting werden groter en de uiting daarvan krachtiger.

Voorzitter, de PvdA heeft zich voortdurend afgevraagd en laten adviseren of het voorstel een goed voorstel is voor alle inwoners van Deurne en dat is waarschijnlijk precies de opvatting van de wethouder en haar medewerkers:

“laten we het beste voorstellen voor alle inwoners van Deurne”.

Voorzitter, voorwaar een verduiveld moeilijke opgave om alle belangen te dienen, om een evenwicht te vinden tussen, aan de ene kant de inwoners die werkelijk last en gezondheidsproblemen oplopen en aan de andere kant ondernemers die perspectief willen behouden in hun onderneming.

Voorzitter, het blijkt, het is niet te doen.

In raads- en commissiebijeenkomsten heeft de PvdA altijd de keuze gemaakt voor de gezondheid van de inwoners van Deurne. Gezondheid op nummer 1. Alle collegae partijen weten inmiddels hoe de PvdA hierin staat en ik zal dan niet verder uitweiden over onderzoeken, rekenmethodes, mestoverschotten, et cetera. Gezondheid op 1. Een definitieve en misschien radicale keuze maar een verdedigbare keuze, het raadsvoorstel wat thans voorligt, kiest niet voor het een of voor het ander en is daarmee vlees noch vis.

Een bloedeloos compromis.

Voorzitter, een verduiveld moeilijke zaak en niet alleen tussen boeren en burgers en de gemeente maar er zijn nog meer spelers in deze materie. De banken en de supermarkten……. De banken en supermarkten die in geen enkel opzicht hun verantwoordelijkheid nemen in deze. De eis om te blijven investeren voor een grotere omzet door de banken en de spotprijzen voor vlees door de supermarkten maken deze zaak alleen maar complexer en ik ben daar boos over……. maar dat helpt niets.

Het voorliggend voorstel stelt strengere normen voor en dat waarderen wij, echter de normen zijn niet streng genoeg en de visie had veel krachtiger gekund.

Uitgangspunten geformuleerd door de GGD, blijken betere uitgangspunten, zo menen wij. De PvdA vindt dat de transformatie begint met minder dieren en daardoor minder mest en minder overlast.

Voorzitter, dit complexe dossier is bij besluitvorming vanavond nog lang niet afgerond en komt middels andere thema’s weer terug en naar ik hoop zijn de verschillen in opvattingen kleiner dan nu.

 


Algemene beschouwingen PvdA november 2015
Begroting 2016  en grond- en vastgoedexploitaties.

Voorzitter, voordat ik mijn inhoudelijke beschouwing geef op deze begroting wil ik het college en de raad danken voor hetzelfde aantal minuten spreektijd voor de PvdA , daarnaast wil ik de medewerkers danken voor deze heldere begroting en de verhelderende informatiebijeenkomst.

Voorzitter, de begroting 2016, ingediend door het college, is weinig ambitieus………… En, dat is goed.

In algemene zin kunnen we opmaken dat we meer grip hebben op de uitgaven en dat de risico’s beter in beeld zijn. De begroting is sluitend met een klein positief saldo. De PvdA is daarover verheugd echter het perspectief in financiële zin blijft broos en fragiel.

Voorzitter, de programmabegroting is per thema weergegeven en de PvdA zal dan ook per thema haar beschouwingen weergegeven.

Voorzitter, bij het thema vrije tijd gaf de PvdA vorig jaar al aan dat het goed zou zijn om cultuurbeleid en cultuurvisie te ontwikkelen. Toen was de wethouder dat niet van plan, thans lezen we dat er cultuurbeleid wordt ontwikkeld en dat is mooi. Mag de PvdA de wethouder dan adviseren om dat samen met de burgers van Deurne te doen en dat er dan sprake is van een cultuurvisie met lokale ambitie. De PvdA hoort graag haar mening hierop.

Voorzitter, de PvdA is een groot voorstander om het project “LEEF” te vervolgen, budget daarvoor kan mogelijk gevonden worden in de GGD bijdrage die in haar doelstelling dezelfde doelstelling heeft als dit project.

Bij het thema omgeving is de PvdA van mening dat het verbod op chemisch onkruid bestrijden eerder had kunnen ingaan als nu wettelijke wordt voorgeschreven, middels raadsvragen heb ik u daarop attent gemaakt, desalniettemin zijn we blij dat dit chemisch en gevaarlijk voor de gezondheid, reinigen stopt.

Voorzitter laat ik van deze mogelijkheid nogmaals gebruik maken dat de PvdA niet tegen ondertunneling is van spoorovergangen, in tegendeel, maar we zijn huiverig voor de financiële risico’s dat zo’n project met zich meebrengt en een toename betekent voor de risico paragraaf van onze gemeente. De PvdA vraagt zich af of ondertunneling van Binderendreef de knelpunten oplost die ook de twee andere spoorwegovergangen met zich meebrengen. Is ontsluiting van de oude Helmondseweg geen optie, we horen daar graag meer over. Voorzitter in deze kwestie heeft de PvdA wel een droom, en dat is de droom van de variant zoals in de gemeente Best, maar ja “dromen zijn bedrog” en nog lang niet financieel haalbaar.

Voorzitter het cluster plattelandsontwikkeling wil de PvdA de uitgangspunten van de visie platteland Deurne nog eens onderstrepen. We lezen:

– Volksgezondheid op nummer 1.

– Verbinding met boeren en burgers.

– De overheid faciliteert en ondersteunt.

– Een schoner buitengebied

Laat nu uw doelstellingen, deze dus, nu onze wensen zijn.

 

Voorzitter t.a.v. het bestemmingsplan buitengebied bespreken we dit via een thematische aanpak, maar de PvdA mist de verbindingen tussen de thema’s. In onze optiek moet het agrarisch verdienmodel worden aangepast aan vernieuwde of nieuwe modellen uit de thema’s wonen, zorg en toerisme. Nu verdragen de modellen elkaar niet.

Voorzitter en dan het thema arbeid. Deurne is in 2015 hard getroffen door bedrijven die hun deuren moesten sluiten of personeelsleden moesten laten afvloeien en zijn we nu bij het eindpunt? Ik waag het te betwijfelen. De PvdA juicht elk initiatief toe dat de werkgelegenheid bevordert en zal dat in haar beoordeling steeds meenemen.

Voorzitter, de aanpassingen in de fraudewet en de wet taaleis is al eerder door ons bepleit. Dat zien we hier terug en dat is mooi…

Ten aanzien van het sociaal domein laat de portefeuillehouder zien dat hij de dossiers serieus neemt, de risico’s inziet en deze op de actualiteit bijstelt. Toch wil de PvdA de wethouder attenderen op de toename van het aantal werkzoekenden en de instroom naar de bijstand en in dit licht de consequenties voor eenouder gezinnen. Een verwachte stijging van 352 naar 384 personen betekent een reële kans dat meer burgers afglijden naar de armoedegrens en dat is een grote zorg dat blijvende aandacht en ondersteuning behoeft. Een lichtpuntje is dat door het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget Deurne een significant bedrag, € 300.000 mag worden bijschrijven. De PvdA is natuurlijk zeer benieuwd hoe deze extra gelden worden besteed en hoort de wethouder graag daarover. De doelstellingen inzake het minimabeleid kan mogelijk leiden naar direct en effectief beleid om armoede tegen te gaan.

Voorzitter in het begrotingsprogramma belooft het college aandacht voor verwarde personen en met name als zij voor woningoverlast zorgen. Mag ik de wethouder erop wijzen dat de landelijke overheid een plan van aanpak heeft gemaakt dat naast accenten op overlast ook accenten zet op verbeteren van de inzet, vroeg signalering en betere doorgeleiding naar zorg en begeleidingsinstanties.

Voorzitter, dan het thema wonen. De PvdA heeft onlangs bepleit in de commissievergadering dat rekening gehouden moet worden voor extra opvangmogelijkheden en of woonmogelijkheden voor statushouders en vluchtelingen en dus ook in dit begrotingsprogramma. Kan de wethouder hierover iets toezeggen.

Voorzitter, de woonlasten in Deurne zijnde hoogste in de regio: het gemiddelde is € 678,00 in Deurne is dat €942,00. De PvdA verbindt dit gegeven met het eerdere pleidooi dat leven voor minima meer “overleven” is.

Voorzitter, verregaande digitalisering is niet tegen te houden. Een klantvriendelijke website is of wordt door anderen voorgesteld. Vergeet niet dat er burgers zijn, ook in Deurne, die daar niet mee om kunnen gaan. Zorg dus dat er voldoende alternatieven blijven bestaan zodat ook die burgers meetellen en mee kunnen blijven doen.

Voorzitter, een korte opmerking over het uitbesteden van de kermissen. De kritische geluiden zijn al doorgeleid en hebben de aandacht gekregen. Een evaluatie zou op zijn plaats zijn.

Voorzitter de risicoparagraaf en haar duiding geeft een goed overzicht op de risico’s, de inhoud en de mogelijke financiële consequenties en het helpt om de begroting en exploitatie te beteugelen. Helaas is dit nog steeds nodig.

GREX/VEX

Voorzitter, over de grondexploitaties en de vastgoedexploitaties kan de PvdA kort zijn. We zien een verdere professionalisering maar helaas hebben we nog niet alles “in control” De ingeslagen weg verdient onze waardering.

Voorzitter, tot zover de eerste termijn.

 

Verslag raadvergadering  van dinsdag 12 oktober 2015

Dinsdag 12 oktober was een redelijk technische raadsvergadering op twee punten na.

De verkoop voorwaarden bouwgrond zijn geactualiseerd. Dit onderwerp was snel afgetikt evenals de financiële gelijkstelling en huisvesting van onderwijsinstellingen en een kleine wijziging in een bestemmingsplan.

 

Het discussiepunt van de avond was de harmonisatie regels draagkracht bijzondere bijstand.

Het verlenen van bijzondere bijstand is een mogelijkheid voor burgers met een laag inkomen om eenmalig een financiële bijdrage aan te vragen voor de aankoop van bijvoorbeeld witgoed, of ter dekking van bepaalde hoge kosten.

 

Centrale vraag:  welke groep burgers kunnen gebruik maken van deze regeling? 

 

Voorstel van de PvdA: alle inwoners van Deurne waarvan het inkomen lager is dan 120% van het inkomen op bijstandsniveau komen in aanmerking. De PvdA kiest voor de variant van 120% omdat daarmee met name een groep eenoudergezinnen bereikt wordt.

Bij een norm van 110% hebben 1050 mensen /gezinnen recht op bijzondere bijstand, bij de norm van 120% kunnen 1500 mensen/gezinnen gebruik maken van deze regeling. Voordeel om de norm van 120% te hanteren is dat een grotere groep gezinnen in Deurne net boven de armoedegrens kan leven.

 

Het CDA, nodig om een meerderheid voor 120% te krijgen, stemde tegen. Zeer teleurstellend!

Het voorstel heeft het niet gehaald en daarmee worden vooral eenoudergezinnen in de kou gezet!

De wethouder zegt toe dat hij in de begroting rekening houdt met deze groep. Solidariteit is een waarde die de PvdA hoog acht, wij vinden dit belangrijk!

 

Een motie van de VVD over een proef over betaald parkeren bracht vele winkeliers als toehoorder naar de raadszaal. De VVD probeerde goede sier te maken met het feit dat zij met de winkeliers in gesprek zijn geweest. De ondernemingsvereniging is met elke politieke partij in gesprek geweest!

 

De PvdA vindt onderzoek naar gratis parkeren de moeite waard met name om te bezien of winkelleegstand maar ook het verlies van arbeidsplaatsen tegen gegaan kan worden. In de maand december gratis parkeren aanbieden, zoals de VVD in haar motie voorstelde is onuitvoerbaar en zeker te prijzig. Daarom steunde de PvdA steunde deze motie niet.

De PvdA is voorstander van een gedegen onderzoek en kiest voor een pilot om kennis te verkrijgen of gratis parkeren winkelleegstand en verlies van arbeidsplaatsen tegen kan gaan.

 

Verslag raadvergadering  van dinsdag 8 september 2015

ale detailhandelsvisie. Omdat deze voorstellen uitgebreid in de commissies besproken zijn, konden deze twee punten snel afgevinkt worden.

Het bestemmingsplan Stationsstraat-Haspelweg ( het terrein van de Boerenbond) werd bejubeld door de coalitie: woningbouw en werkgelegenheid liggen in het verschiet. De PvdA stemde in met het voorstel.

Het voorstel algemeen plaatselijke verordening (de APV) werd rechtstreeks voorgelegd aan de raad. De oppositiepartijen wilden het stuk eerst voor behandeling in de commissie. Helaas haalde dit tegenvoorstel het niet, daarom hebben we tegengestemd. Toch wel een vreemde ontwikkeling.

Een belangrijk agendapunt was de mestbewerking. Een onderwerp met dat alles te maken heeft met geurverordening, geuroverlast, milieuschade en gezondheidsklachten.

De PvdA blijft consequent in haar opvatting dat minder dieren leidt tot minder mest, minder overlast en meer gezondheid. In het voorstel komt het woord ‘ gezondheid’ niet voor.

De PvdA pleit ervoor om aan te sluiten bij de voorstellen van de Provincie. Let wel: niet alles wat de Provincie voorstelt is goed voor Deurne!. De PvdA is tegen mestverwerking in het stedelijk gebied.

Alle partijen hadden over dit onderwerp hun eigen standpunten en speerpunten, er was geen unaniem ‘hetzelfde’ geluid. De PvdA stemde tegen onder andere omdat in het voorstel geen stappen genomen worden om de gezondheid te bevorderen en de overlast te verminderen.

Zoals we in de krant konden lezen is een grootschalige mestfabriek in Deurne (nog) niet uitgesloten.

De PvdA steunde een motie van Doe!. Doe! stelde voor om te onderzoeken of de maatregelen in het kader van de geluidshinder door het treinverkeer tegelijkertijd kan plaatsvinden met het renoveren van woningen.

Tot zover de raadsvergadering.

In de afgelopen periode hebben partijgenoten geregeld dat burgers in gesprek konden met een  wethouder om hun individuele (moeilijke) situatie te bespreken. We kunnen een positief resultaat melden!


Verslag raadvergadering  7 juli 2015

De vergadering duurde 5 uur: een enerverende en levendige raadsvergadering.

Als eerste werden de jaarstukken 2014 vastgesteld. Er was  alom waardering want Deurne sluit 2014 positief af door incidentele inkomsten.

Vervolgens is de jaarnota besproken: dit is de ‘’opmaat’ voor de begroting van 2016.

Wederom riep de PvdA op tot voorzichtigheid en het vermijden van risico’s.

De wethouder beaamde dit en uit: “afwachten en voorzichtigheid met de uitgaven’’

Ook de accountant gaf aan dat de financiële positie van de gemeente nog steeds kwetsbaar is, het gaat slechts een ietsje beter.

Voor 2016 heeft de PvdA wel wat wensen zoals het onmiddellijk stoppen met het chemisch bestrijden van onkruid. Dit blijkt zeer schadelijk te zijn voor de gezondheid. Wetgeving hieromtrent is in de maak, de gemeente Deurne hoeft daar niet op te wachten.

Door goed parkeerbeleid kan het centrum aantrekkelijker gemaakt worden zodat meer mensen winkelen in Deurne. Winkelleegstand kan tegengegaan worden door meer alternatieven mogelijk te maken in leegstaande panden zoals woonbestemming of kantoorbestemming.

Uit de grond en vastgoedexploitatie blijkt hoe kwetsbaar Deurne is. De omvang van de grondportefeuille is zo groot dat de benodigde opbrengsten onrealistisch hoog moeten zijn om het evenwicht te herstellen.

De PvdA stond, staat alleen in haar mening over het beleidsplan en de daarbij behorende verordening tegenprestatie. Vooral het sanctiebeleid stuit de PvdA tegen de borst.

Het sanctiebeleid maakt het mogelijk om uitkeringsgerechtigde hun uitkering te halveren of zelfs in haar geheel te ontnemen.

Onder druk van de cliëntenraad en de PvdA was de verordening al een keer herzien en daarmee verbeterd. De PvdA heeft niet ingestemd met de verordening, ook niet na de verbeteringen.

Sanctioneren is niet stimulerend voor uitkeringsgerechtigden. In de media  werden uitkeringsgerechtigheden  vorige week  labbekakken genoemd en gisteren ” rotte appelen”.

In het debat over de tegenprestatie stonden PvdA en VVD recht tegenover elkaar.

De PvdA stemde in met de begroting Peel 6.1, de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Blink, het investeringskrediet voor het CCD, het beleidsplan openbare verlichting, de exploitatie Stijn Streuvellaan ( een mooi particulier initiatief van en voor senioren) het bestemmingsplan  Soemeersingel en de beheersverordening in de  St.Jozefwijk.

Een beheersverordening kan ingezet worden in plaats van een herziening van een bestemmingplan voor bepaalde gebieden waar weinig activiteit plaatsvindt.

Van het inzetten van het instrument van beheersverordening  is de PvdA geen voorstander: tijdens de behandeling  van de beheers verordening Zeilberg bleek  waarom dit geen goed instrument is.

 

Als laatste heeft de PvdA een ‘’ corrigerende’’ opmerking  geplaatst bij het beleidsplan onderhoud bruggen, zowel in financiële zin als ook in inhoudelijke zin.

Nick Thijssen, fractievoorzitter

 

Uit de raad van 26 mei 2015
Van onze fractievoorzitter Nick Thijssen
De raadsvergadering van 26 mei was een flitsraad:
10 agendapunten werden in 27 minuten afgewerkt! In die 27 minuten zijn onder andere de volgende agendapunten voorbijgekomen:
. Een zienswijze over de begroting van de Metropoolregio Eindhoven
(MRE).
Het college heeft een goede en scherpe zienswijze geschreven over de
begroting van de MRE
. Een zienswijze over de begroting van de veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost.
Beide zienswijzen zijn met algemene stemmen aangenomen.

De verordening bezwaarschriftencommissie en de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst bezwaarschriftencommissie Werkplein waren technisch van aard en werden ook door alle partijen met instemming ontvangen.

Het gemeentelijk rioleringsplan was in de eerdere commissiebijeenkomsten al gedegen behandeld en stond met stip op de agenda. (dat betekent dat het agendapunt brede instemming heeft en niet meer besproken wordt tijdens
de vergadering). De afschrijftermijn van de riolering is opgerekt naar 60 jaar. Dat ”accountantsfoefje” levert mogelijk onze inwoners een wat lager riooltarief op.

Uit de raadsvergadering van 21 april 2015

Inbreng van de PvdA
Instemming
De PvdA stemde in met de vaststelling preventie en handhavingsplan Alcohol en met het voorstel van de stichting beheer en exploitatie veiligheidshuis Brabant -Zuidoost.
Het aanhoudingsbesluit.
Het was een tijd geleden een dapper besluit om geen vergunningen meer uit te geven voor het uitbreiden van de veestapel. Voor de tweede keer is voorgesteld om het aanhoudingsbesluit af te zwakken. De vraag aan de raad: laat het aanhoudingsbesluit niet meer gelden voor milieu neutrale aanvragen.
De PvdA stemde tegen dit voorstel omdat het toestaan van milieu neutrale vergunningen niet bijdraagt aan milieuverbetering, minder dieren en een betere gezondheid voor alle burgers.
Weer wint het economisch belang het van het belang van een gezond buitengebied.

Visie vrije tijd economie.
De PvdA heeft zich in de raadscommissie vergaderingen kritisch uitgelaten over het ontbreken van visie en koers over dit onderwerp. Dit heeft tot aanpassing van koers en visie geleid. De PvdA heeft ingestemd met het voorstel en zal de voortgang kritisch volgen.

Tussentijdse winstneming uit de Grondexploitatie.
De gemeente Deurne heeft een kleine winst geboekt en wil deze als dekking terugboeken in de voorziening verlieslatende exploitatie. Dit is een boekhoudkundige truc (maar wel toegestaan)!

De PvdA stemde in maar maakte bij monde van de fractievoorzitter Nick Thijssen wel gebruik van de mogelijkheid om het college er op te attenderen dat de dekking niet voldoende is en dat wederom een groot bedrag uit de algemene reserve gehaald moet worden. De bodem van de algemene reserve is in zicht en uiteindelijk zullen de burgers van Deurne deze kist weer moeten vullen.
De PvdA wijst in deze op dat gevaar en dringt aan om in de toekomst voorzichtig te zijn met wilde financiële plannen zoals een spoortunnel. Eerst sparen en dan investeren!

Motie van het CDA wet plattelandswoningen
Het CDA diende een motie in om de wet plattelandswoning op te nemen in de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied. Ondanks de ‘nobele’ motieven heeft de PvdA tegen gestemd omdat deze wet door de Raad van State is bekritiseerd en gerepareerd moet worden.  Daarnaast is instemmen met een dergelijk voorstel in strijd  met onze heldere en consequente  opstelling over het buitengebied: meer gezondheid, minder milieubelasting en minder dieren. 

Werkbezoek Tweede kamerlid
lees meer

PvdA Monitor Decentralisatie Peelregio 
De afgelopen maanden is er veel veranderd op het gebied van WMO, jeugdzorg en langdurige zorg. Veel taken worden nu door de gemeente uitgevoerd. De samenwerkende PvdA afdelingen in de Peelregio willen graag uw mening over de decentralisatie in de zorg weten. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat gaat echt mis. Geef uw mening zodat wij in de gemeenteraad kunnen aansturen op verbetereringen en aanpassingen waar dat nodig is.

Uit de raadsvergadering van 27 januari 2015 

Lees meer

 

Uit de gemeenteraad van 9 december 2014 
Lees meer:

Bijdrage van de Partij van de Arbeid over de begroting 2015
11 november 2014 
Nick Thijssen heeft namens de PvdA zijn reactie gegeven op de begroting 2015. Volgens de PvdA is er onvoldoende aandacht voor de uitwerking van het budget betreffende Jeugdzorg en WMO. De bijdrage van de PvdA lees meer