Raadsvergadering in oude samenstelling.

27 maart 2018, om 20:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Agendapunten

  • 1
  • 2
  • 3

    Toelichting:a. Voorstel om kennis te nemen van de mededeling van de voorzitter van het centraal stembureau inzake de toezending van de processen-verbaal N 10-1 van de stembureaus en een afschrift van het proces-verbaal P 22-2; b. Voorstel om kennis te nemen van de mededeling van de voorzitter van het centraal stembureau van de benoemingen tot lid van van de raad (23x); c. Voorstel om kennis te nemen van de mededeling van de voorzitter van de raad aan de voorzitter van het centraal stembureau dat de benoemden tijdig hebben medegedeeld hun benoeming aan te nemen; d. Uitbrengen van schriftelijk verslag van de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven en advisering inzake het te nemen besluit; e. Besluitvorming door de raad over de toelating. De onder a. bedoelde processenverbaal kunnen worden ingezien bij het Klantcontactcentrum.

  • 4
  • 5