Sterk en integer bestuur

Gemeentelijke lasten omlaag! Nieuwe regel erin, oude regel eruit! Een zelfstandig Deurne in samenwerking met de Peelgemeenten! Een openen luisterende gemeente die dienstbaar is aan haar bewoners!

Bestuur en financiën 

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. PvdA Deurne vindt dit een gewenste ontwikkeling, omdat juist gemeenten het beste zicht hebben op de lokale behoeften en wensen van haar inwoners. Tegelijkertijd zien we dat vanwege deze taakuitbreiding regionale samenwerkingsverbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Zo ook voor onze gemeente. Wij beseffen ons dat we niet  alles alleen kunnen en dat samenwerking onvermijdelijk en zelfs wenselijk is. Met de vijf Peelgemeenten, binnen  de  metropoolregio  Eindhoven,  de  Belastingsamenwerking  Oost-Brabant  en de Omgevingsdienst  om er een paar te noemen.  Maar we willen wel grip over en zeggenschap    in deze verbanden behouden om ervoor te zorgen dat onze inwoners er beter van worden  en concrete resultaten zien.

Voor ons is de gemeente er voor haar inwoners en niet andersom. We zien dat de taak- en rolopvatting van de overheid en de verwachtingen die inwoners daarover hebben veranderen. De overheid bepaalt niet meer met geld en regels alleen hoe de samenleving wordt ingericht. De bijdrage van de overheid is afhankelijk van de maatschappelijke vraag die voorligt. Die kan normerend, regelgevend, handhavend, financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal geen rol meer. Samen met onze inwoners, bedrijven, en maatschappelijke organisaties geven w e i n vu l li ng aan die nieuwe verhoudingen. Het toenemend aantal burgerinitiatieven en de initiatieven binnen “Deurne koerst op eigen kracht” getuigen hier al van en steunen wij.

Als PvdA Deurne omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie en samenleving. Dat kan door middel van burgerinitiatieven, panels, buurt-/wijkraden of andere vormen plaatsvinden. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. Wij zijn dan ook voorstander van ‘burgerbegrotingen’, waarbij dorpen of wijken zeggenschap krijgen over de besteding van een gedeelte van het gemeentelijke budget. Wij willen hier de komende collegeperiode mee experimenteren in onze kerkdorpen.

Na magere jaren heeft onze gemeente weer wat vet op de botten en vertoont de begroting weer een overschot. PvdA Deurne wil dat deze extra financiële ruimte zich uitbetaalt in verlichting van de gemeentelijke lasten en ondersteuning van die groepen die het hardst zijn getroffen door de noodzakelijke bezuinigingen in de afgelopen jaren en van hen die het meest ondersteuning nodig hebben.

PvdA Deurne staat voor een sociale, fatsoenlijke en eerlijke politiek. Integriteit van onze raadsleden en eventuele wethouder vinden wij van het allergrootste belang. Daarom hebben al onze kandidaten de uitgebreide integriteits- en erecode van de landelijke PvdA ondertekend.

 

Voor PvdA Deurne betekent dit in de komende raadsperiode:

  • Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund, mits deze uitgaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen  doen en dus niemand uitsluiten en  niet in strijd zijn met het algemeen belang.
  • De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund worden en wat de mate van participatie van de initiatiefnemers is. Zodat burgerinitiatieven ook van h e n blijven en niet door de gemeente worden overgenomen.
  • Burgerbegrotingen worden bij wijze van experiment ingevoerd, te beginnen in een of meerdere van onze kerkdorpen.
  • Verlaging van de gemeentelijke lasten zoals de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing.
  • Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich en worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is. Bij de invoering van iedere nieuwe regel bezien wij of oude regels kunnen vervallen.
  • De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde en luistert naar de wensen van haar inwoners.
  • De gemeente Deurne is een goede en betrouwbare samenwerkingspartner in de verschillende samenwerkingsverbanden en voor de Peelgemeenten in het bijzonder, met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.