Prettig Wonen en leven

Meer betaalbare huurwoningen! Ruimte voor gezamenlijk bouwen voor jongeren en ouderen! Veilige en leefbare wijken en dorpen! Een levendig centrum met uitbreiding gratis parkeren!

Wonen en leven in Deurne

Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een ankerpunt van het dagelijkse bestaan en de basis voor de wereld om je heen. Wonen in je wijk of dorp doe je bovendien niet alleen, maar samen met anderen.

PvdA Deurne vindt het daarom belangrijk dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar zijn. Iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Dit betekent ook dat er een gedifferentieerd aanbod  moet  zijn,  zowel  naar kwaliteit van huur- en koopwoningen als naar geschiktheid voor verschillende levensfasen.

Om deze toegankelijkheid en betaalbaarheid waar te kunnen maken zullen er méér huizen moeten worden gebouwd: op plaatsen waar mensen graag wonen en ontworpen op basis van hun woonwensen. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Voor zeggenschap over de eigen woonomgeving is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van de Bergopwaarts, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen en woonomgeving te geven. En wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (o.a. door nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg en levensloopbestendig wonen.

Wij streven naar gemengde wijken en gemengde dorpen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit: jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge en oudere kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen, arbeidsmigranten en statushouders (Nieuwe Nederlanders). Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale Het gat tussen de grote vraag en het beperkte aanbod wordt gedicht door een beter op de vraag afgestemd aantal sociale huurwoningen bij te bouwen.
 • De gemeente wijst in overleg met Bergopwaarts de voorraad goedkoopste huurwoningen aan en zorg er voor dat die goedkope huurwoningen verspreid over de verschillende  wijken en dorpen (komen te) liggen.
 • In alle afspraken met Bergopwaarts en ontwikkelaars zijn gemengde wijken en dorpen en de betaalbaarheid van woningaanbod het uitgangspunt. Dat kan betekenen dat we in sommige wijken de verkoop van sociale huurwoningen stopzetten.
 • Alle nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
 • Alle sociale huurwoningen zijn binnen tien jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we bindende afspraken met Bergopwaarts. De huurlasten mogen daardoor niet omhoog gaan.
 • Samen met ontwikkelaars zorgen we voor meer woningen in de middenhuur (€ 750 – € 950).
 • Er komen meer woningen komen in het kader van levensloopbestendig wonen. Waar nodig worden daarvoor ook bestaande woningen aangepast.
 • Er komen voldoende woningen beschikbaar voor toetreders op de woningmarkt, de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders. Arbeidsmigranten huisvesten we op fatsoenlijke wijze en op een schaal die past bij de directe (woon)omgeving.
 • Groepen bewoners die een wooncoöperatie en/of een CPO-project willen starten, worden ondersteund en krijgen hiervoor de ruimte. Wij helpen deze groepen bij het  opstellen  van een plan van aanpak en het rondkrijgen van de financiering van deze wooncoöperatie.
 • Wij zien het grondprijsbeleid als sturingsinstrument zien voor de ontwikkeling van woningbouw in onze gemeente en geen risico’s willen lopen door onze grondprijzen.
 • Het idee van zelf kunnen bouwen (zelfrealisatie) verder mogelijk wordt gemaakt.
 • Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.
 • Voor het energiezuiniger maken van woningen een fonds wordt ingericht zodat er vanuit dit fonds voorfinanciering mogelijk is. De meeropbrengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit fonds worden teruggestort, zodat er een soort revolvingfonds ontstaat.
 • Herbestemming en transformatie van kantoren en leegstaande winkelpanden kan een oplossing bieden om een tekort aan goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen.
 • Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen worden bevorderd.

 

Leefbaarheid 

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg.

Leefbaarheid is niet een zaak van de overheid alleen, maar ook van inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij willen partijen verbinden om samen te komen tot een verbetering van de leefbaarheid van hun dorp, wijk of buurt. Initiatieven van bewoners worden positief ontvangen door de gemeente. Hetzelfde geldt voor de vele initiatieven van de organisatoren van sociale en culturele evenementen, zoals de Royal Music Night, het IJsfestijn, Nacht van ’t Witte Doek, Nine Zero etc. Het is dit soort evenementen dat ervoor zorgt dat onze gemeente levendig en bruisend blijft!

Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de samenleving. Wij willen belemmeringen weghalen zodat instellingen, voorzieningen en winkels in onze dorpen en buurten toegankelijk zijn voor iedereen.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Een leefbare wijk is veilig, feitelijk en in de beleving.
 • Een leefbare wijk is een sociale wijk. Het wijkteam is de eerste toegang tot zorg en ondersteuning.
 • Een leefbare wijk is verkeersveilig: 30 km per uur is de maximumsnelheid en rond de scholen zijn veilige kindzones.
 • We richten onze wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo in dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • We houden wijk- en dorpshuizen open.
 • We zorgen er samen met het bedrijfsleven en winkeliers voor dat kantoren en winkels voor mindervaliden toegankelijk zijn.
 • De openbare ruimte is toegankelijk voor  iedereen zodat elkaar  ontmoeten vanzelfsprekend is.
 • Wij investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte.
 • Verzorgde speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daar moeten er in alle buurten genoeg van zijn.

 

Iedereen hoort erbij

Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht achtergrond of afkomst moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrije tijdsbesteding.

Tot welke groep je behoort en waar je wieg heeft gestaan, bepaalt voor een groot deel je culturele identiteit. Voor PvdA Deurne is het onacceptabel als je identiteit leidt tot minder kansen op de arbeidsmarkt of onheuse bejegening. Iedereen hoort erbij! Discriminatie en/of belediging waar en in welke vorm dan ook vinden wij in onze gemeente volstrekt ontoelaatbaar.

Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland is er een groot beroep gedaan op lokale samenlevingen. Zo ook in Deurne ten tijde van de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Willibrordhaeghe. Wij waarderen de betrokkenheid van velen bij opvang en integratie, maar snappen tegelijkertijd de zorgen en vragen die dit bij anderen ook oproept. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en informeert.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Invoering van anoniem solliciteren bij onze gemeente.
 • Discriminatie en/of belediging waar en in welke vorm dan ook is in onze gemeente volstrekt ontoelaatbaar.
 • Het is onacceptabel, wanneer in onze gemeente mensen op basis van hun uiterlijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden en verenigingen.
 • Wij zijn voorstander van een asielzoekerscentrum dat past bij de schaal en omvang van Deurne
 • De gemeente de de regie neemt op goed taalonderwijs en adequate begeleiding naar (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen.

  Centrumontwikkeling 

  In Deurne streven we naar een compact en sfeervol centrum met detailhandel en horecavoorzieningen die het (beperkte) aanbod in woonwijken en dorpskernen aanvullen. Hoe levendiger ons centrum, hoe beter dit is voor onze winkeliers, de consumenten (van buiten onze gemeente) en het woon- en verblijfklimaat. Leegstand is daarbij voor iedereen de grootste bedreiging en dient daarom actief te worden bestreden.

  Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

  • De gemeente intensiveert goede samenwerking met vastgoedeigenaren, winkeliers en horecaondernemers in het centrum om te investeren in de kwaliteit van de omgeving.
  • We leren van goede voorbeelden, zowel landelijk als lokaal, in de bestrijding van leegstand.
  • We bieden voorrang aan fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld door middel van een bewaakte gratis fietsenstalling in het centrum.
  • In en nabij het centrum komen voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto’s beschikbaar.
  • Het vrije parkeren tot 13:00 uur wordt uitgebreid met een blauwe zone in de middag/avond waar twee uur vrij parkeren mogelijk is.
  • Oplossingen bieden voor leegstand door herbestemming creatief en flexibel mogelijk te Daarbij valt te denken aan (tijdelijk) wonen, functies zoals een energieloket/-winkel, welzijn en pop-up initiatieven.