Meedoen en goede zorg voor iedereen

Laagdrempelig en dichtbij! Betaalbaar en goed! Iedere wijk en dorpen een eigen welzijnsbudget! Armoede keihard aanpakken! Ruimhartige ondersteuning bij schulden!

Zorg en welzijn 

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, is een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar,  betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van inwoners en samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken van overlast door hangjongeren en het verminderen van verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Wij zijn blij met de komst van de wijkteams en met de huidige situatie waarin zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners wordt georganiseerd. Op deze wijze kan maatwerk geleverd worden samen met en voor onze inwoners. Wij willen deze opzet de komende jaren de ruimte bieden voor verdere ontwikkeling. Voortdurende discussie hierover brengt onzekerheid en is fnuikend voor de kwaliteit van het werk van deze teams. Wij werken vanuit de volgende drie speerpunten:

 1. fors versterken van de positie van inwoners bij de wijk-/dorpsaanpak. Plannen dienen bottom- up gemaakt te worden en samen met inwoners te worden uitgevoerd.
 2. prioriteit aan mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met licht psychiatrische beperking, kwetsbare ouderen en statushouders bij “meedoen aan de samenleving”. Zij zijn de risicogroepen in de WMO.
 3. versterken van de kracht van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving.

 

Voor PvdA Deurne betekent dit in de komende raadsperiode:

 • Meerjarenplannen voor dorpen/wijken die de bewoners/wijkraden samen met de gemeente hebben opgesteld en waarin de diverse aspecten van leefbaarheid worden meegenomen.
 • Een substantieel wijk/dorpsbudget dat bewoners/wijkraden naar eigen inzicht kunnen besteden in het kader van de vierjarenplannen.
 • We starten de meerjarenplannen met een proefproject in Neerkant. Nadien breiden we dat uit naar meerdere dorpen/wijken.
 • De wijkteams en de verdere organisatie van het sociaal domein krijgen de ruimte om zich in relatieve rust verder te ontwikkelen.
 • Maximaal vertrouwen en minimale bureaucratie voor de beroepskrachten in het sociaal domein.
 • Omwille van de privacy van de inwoners voert de gemeente zelf geen ondersteunende en hulpverlenende taken uit maar laat dit over aan onafhankelijke instellingen.
 • Eén wethouder en één ambtelijk medewerker die aanspreekpunt zijn voor betreffende dorp/wijk en verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de gemeentelijke bijdrage,
 • De wijkteams krijgen de ruimte hun werk verder vorm te geven. We geven de teams ook een duidelijke rol bij signalering van structurele knelpunten en bij het samen met dorpsraden opstellen en uitvoeren van de wijk/dorpsplannen.
 • Een lokaal masterplan om te bereiken dat iedereen zo veel en zo lang mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.
 • Adequate professionele ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om te bereiken dat iedereen kan (blijven) meedoen.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

Leven in armoede en met schulden is funest voor individuen, gezinnen en hun omgeving. In Deurne zijn ruim 1700 gezinnen die in armoede leven of een hoog risico lopen in armoede te komen leven. Hier toont zich in al zijn kaalheid de tweedeling van de samenleving. Dit is voor PvdA Deurne onacceptabel! Perspectief, preventie, bestaanszekerheid en kunnen deelnemen aan de samenleving zijn onze speerpunten. Wij versterken de kracht van (vrijwilligers) organisaties die zich bezig houden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wij zorgen ervoor dat armoede niet “erfelijk” wordt door in de aanpak bijzondere aandacht te hebben voor kinderen.

Voor PvdA Deurne betekent dit in de komende raadsperiode:

 • Instandhouding en versterking van de huidige organisatiestructuur a.v. armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Armoede pakken wij keihard aan!
 • Adequate professionele en financiële ondersteuning voor de vrijwilligersorganisaties die zich met armoedebestrijding en schuldhulpverlening bezig houden.
 • Een bestuurlijke houding die uitgaat van vertrouwen en het bieden van perspectief.
 • Maatwerk als mensen vanuit de bijstand naar werk gaan of slechts tijdelijk werk kunnen We leveren maatwerk om armoedeval te voorkomen.
 • Van voedselbank naar een sociale supermarkt waarbij gebruikers eigen keuzes kunnen en mogen maken.

  Sport 

  Sporten is goed voor lijf en geest en brengt mensen bovendien samen. Iedereen in Deurne moet daarom actief kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Wij prijzen ons gelukkig dat we in onze gemeente een breed aanbod van sportverenigingen en sportlocaties hebben. Wij zorgen voor fatsoenlijke basisvoorzieningen voor scholen en maatwerk voor wijken/dorpen.

  Voor PvdA Deurne betekent dit in de komende raadsperiode:

  • Een kwalitatief goede gymzaal in de buurt van iedere basisschool.
  • Maatwerk bieden voor de overige sportvoorzieningen afhankelijk van de vraag en de ligging.
  • Bovenlokale oplossingen voor vragen die de draagkracht van Deurne te boven gaan zoals een turnhal.
  • Extra financiële ondersteuning voor sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties die aantoonbaar bijdragen aan de WMO-doelen om iedereen mee te laten doen.