Kinderen en gezinnen voorop

Betrokken en laagdrempelige jeugd-en gezinszorg! Ieder kind kan meedoen aan schooluitjes, sport, muziek en cultuur! Veilige, schone en frisse scholen! Goede gymvoorzieningen bij iedere basisschool.

Gezond en veilig opgroeien 

Gezond en veilig opgroeien in een omgeving waarin ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, ongeacht afkomt of achtergrond, dat is waarvoor PvdA Deurne staat. Een veilige leefomgeving waarin kinderen worden geprikkeld, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Daarvoor hebben we goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen en adequate jeugdhulp nodig.

Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede, omdat een jong leven niet moet worden beheerst door (materiele) zorgen. De cijfers liegen er niet om. In Deurne groeit één van negen kinderen op in een gezin dat moet rondkomen met een laag inkomen. Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één teveel. Daarnaast zitten veel te veel kinderen thuis omdat er voor hen geen plek in het (reguliere) onderwijs is. Plek voor ieder kind in het onderwijs, ongeacht afkomst, achtergrond of ontwikkelingsmogelijkheden is voor ons een speerpunt.

Goed onderwijs is cruciaal in de vorming van kinderen en jongeren. Zij moeten alle kansen krijgen om zich kennis en vaardigheden eigen te maken en hun persoonlijkheid, wereldbeeld en interesses te vormen. Een gunstige start werkt immers een leven lang door. Uiteraard is daarbij ook de opvoedende rol van ouders en verzorgers van onschatbare waarde.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school, kunnen zich ontwikkelen en hebben voldoende vrijetijdbesteding zoals spelen met vriendjes en vriendinnetjes, sport of cultuur. Daarnaast zijn er kinderen die ondersteuning, hulp, of zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep kinderen die specialistische jeugdzorg nodig hebben. Ondanks dat we met sterke preventie en vroegsignalering veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Wij blijven werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie, vroegsignalering en de jeugdhulp. Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving centraal staat en het uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. De ouders hebben, waar dit kan, zelf de regie in handen.

 

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

Onderwijs

 • Kleine scholen hebben bestaansrecht, omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in dorpen en wijken en kinderen in de eigen buurt naar school moeten kunnen gaan.
 • Voldoende diverse vormen van onderwijs in onze gemeente, zodat voor ieder kind passend onderwijs nabij is.
 • Alle scholen veilig, schoon, goed onderhouden en volledig toegankelijk Oók voor leerlingen met een fysieke beperking. Daarnaast is er aandacht voor veiligheid rondom de scholen, in de wijken, bij verenigingen en andere voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s.
 • Wij investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen, zoals het peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de Op die manier verbeteren we de lees- en taalvaardigheid, zorgen we dat kinderen elkaar beter kunnen ontmoeten en zetten we in op voor- en vroegtijdige educatie.
 • Met gezond op gewicht kan niet tijdig genoeg worden begonnen. We betrekken scholen, kinderopvang, sportverenigingen, huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Scholen en kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen voorzien in een ruim assortiment aan gezonde voeding.
 • Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om mee te doen aan sportactiviteiten en lid te worden van een sportvereniging.
 • Wij stimuleren verkeerseducatie en meedoen aan het verkeersexamen.
 • Wij stimuleren cultuureducatie in het onderwijs.

 

Jeugdbeleid en jeugdzorg

 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én verbindende schakel naar opvoedondersteuning en jeugdhulp. Goede samenwerking met gemeente, scholen, verloskundigen, consultatiebureaus, welzijnswerk, huisartsen en kinderartsen is cruciaal voor vroegsignalering. Zo kan tijdig de juiste zorg worden geboden.
 • De gemeente is verantwoordelijk om de samenwerking tussen aanbieders van jeugdzorg te versterken. In samenwerkingsovereenkomsten worden hierover bindende afspraken gemaakt. De instellingen in onze gemeente moeten een gezamenlijke ambitie hebben om het belang van het opgroeiende kind centraal te stellen boven het eigen instellings- of deelbelang.
 • Wij versterkende preventieve jeugdzorg en verbeteren de onderlinge samenwerking.
 • Mee kunnen en mogen doen is de We ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur. Ook hierin werken we samen met alle betrokken partijen, zoals Stichting Leergeld Deurne.
 • Wij kiezen voor een positief jeugdbeleid. Hierin gaan we uit van versterking van de eigen mogelijkheden van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.
 • Wij zetten in op integraal jeugdbeleid van -9 maanden tot 23 jaar. Dit is dus inclusief de prenatale zorg en tot vijf jaar voorbij de meerderjarige leeftijd.
 • Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan/familieplan, waarbij ouders zelf samen met hun netwerk de regie hebben over de hulpverlening voor hun kind. Het is dus vooral het plan van ouderen en kinderen zelf. Alleen als de veiligheid en een gezond perspectief voor het kind of de jongere in het geding komt, wordt daarvan afgeweken. De rol van de jeugdhulpprofessional is altijd ondersteunend.
 • Kinderen van ouders die (psychisch) ziek of verslaafd zijn, kunnen rekenen op extra aandacht en bescherming. Hun veiligheid staat altijd voorop.
 • Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt zorgvuldig maar ook adequaat ingegrepen, en zijn goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
 • We versterken de weerbaarheid van kinderen en gezinnen door een integrale aanpak die is gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en problemen bij een vechtscheiding.

 

Jongeren

 • Het project Deurne Fris! bouwen we verder uit om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen.
 • In de aanpak van jongeren in probleemsituaties of met probleemgedrag staat altijd hun toekomst centraal. Dit betekent dat probleemgedrag niet alleen via repressie, maar vooral ook met preventie wordt aangepakt.
 • Door de inzet van jongerenwerk en in samenwerking met de wijkagent wordt overlast in wijken en buurten zoveel mogelijk voorkomen. Bij een gezamenlijke aanpak is nadrukkelijk ook oog voor zorg en ondersteuning.
 • We zetten de goede samenwerking met het onderwijs voort zodat voortijdig schoolverlaten in Deurne laag blijft.
 • We hebben aandacht voor onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken. We laten hen niet los en voorkomen dat deze jongeren volledig buiten beeld raken.
 • We begeleiden jongeren uit het praktijk of speciaal onderwijs begeleiden naar vervolgonderwijs of naar werken en leren.