Gezonde omgeving en natuur

Samen werken aan een gezond buitengebied, frisse bodem en schoon grondwater! Inkrimping veestapel! Strengere geurnormen! Meer en beter toezicht handhaving!

Veilige en gezonde leefomgeving 

Een veilige en gezonde leefomgeving is voor iedereen in Deurne van levensbelang. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over zaken die ons welzijn en onze toekomst kunnen bedreigen.

Onze veiligheid 

Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Dat betekent dat ook de gemeente grenzen dient te stellen en te handhaven. Zonder aanzien des persoons: correct en eerlijk. Maar alleen kan de gemeente het niet. De goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen willen wij daarom intensiveren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze leefomgeving veiliger wordt en ondermijning van het openbaar bestuur en samenleving een krachtig halt wordt toegeroepen.

Behalve opsporing, toezicht en handhaving is voor PvdA Deurne nadrukkelijk ook preventie van belang. Denk aan het voorkomen van schooluitval en het zorgen voor begeleiding na schooltijd via bijvoorbeeld sport en huiswerkbegeleiding en de opvang van potentiële overlastveroorzakers. Ook de inzet van buurtwachten en de informatieoverdracht via WhatsApp-buurtgroepen helpen preventief.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • De inzet van onze wijkagenten blijft minimaal op gelijk niveau.
 • Voor elke buurt/wijk en dorp wordt samen met bewoners een plan voor veiligheid en leefbaarheid opgesteld, waarbij de bewoners de prioriteiten bepalen.
 • We zetten de goede samenwerking met horecaondernemers voort en waar nodig versterken we deze om uitgaansgeweld te voorkomen en aan te pakken.
 • Vroegsignalering van jeugd die dreigt te ontsporen via school, leerplichtambtenaar, familie, politie, heeft onze volle aandacht.
 • We stimuleren elke aanpak, die helpt bij het tegengaan van huiselijk geweld en andere vormen van misbruik. De veiligheid thuis voor opgroeiende kinderen of partners is van groot belang.
 • Inzetten van technologische innovaties om de veiligheid te verbeteren. Zo zijn er interessante ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van kleurenverlichting in uitgaansgebieden.
 • Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol nodig is. Het project “Deurne fris” zetten we door.
 • Een keiharde en strenge aanpak van groepen mensen die verantwoordelijk zijn voor productie en verspreiding van harddrugs.
 • Het goede   werk   van    het   Peelland   Interventieteam    (PIT), een samenwerking van opsporingsdiensten, toezichthouders en handhavers wordt voortgezet.

Ons buitengebied 

Een vitaal platteland is niet alleen belangrijk voor de mensen die wonen en werken in het buitengebied, maar ook van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van mensen in de woonwijken en die in het buitengebied willen recreëren. PvdA Deurne streeft naar een houdbare balans in het buitengebied tussen de belangen van bewoners, natuur en boeren. We zullen steeds samen met elkaar de belangen moeten afwegen. In Deurne willen we ruimte en natuur om in te leven, evenwicht tussen bebouwing, natuur en water én aandacht voor zowel de kwaliteit van woonwijken als het platteland. Deurne heeft een heldere omgevingsvisie nodig op basis waarvan bestemmingsplannen voor deelgebieden worden gemaakt. Volksgezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van de visie.

Onze veehouderij 

De luchtkwaliteit en de kwaliteit van bodem en water wordt in de landelijke gebieden bedreigd door de omvang van de veehouderij. De intensieve veehouderij heeft naast risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten zoals stankoverlast, overschot aan mestproductie, verlies van biodiversiteit en te veel uitstoot van fijnstof en CO2. Wij zien de intensieve veehouderij als een vorm van industrie die momenteel te dominant is in ons buitengebied waardoor wonen, recreëren en natuur onder druk staan. PvdA Deurne wil in het buitengebied niet meewerken aan verdere schaalvergroting van veebedrijven die vooral voor de export produceren en waar de boer vaak ook niet meer bij het bedrijf woont.

Wij steunen daarom de plannen van de provincie om alle stallen vóór 2022 aan strengere eisen te laten voldoen. We sturen op afname van het aantal veedieren. Boeren die door de extra maatregelen onredelijk worden geraakt steunen we met sociaal, eerlijk flankerend beleid.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Een kleinere Dit betekent geen verdere uitbreiding en in overleg met alle betrokkenen werken aan een plan voor afname van de veestapel.
 • In gebieden waar overlast is door veehouderij trekken we de vergunningen van stoppende boerenbedrijven in om te voorkomen dat in die gebieden het aantal dieren kan blijven toenemen. De omvang van de veestapel in onze gemeente controleren we met zogeheten dierrechten.
 • Bij omgevings- en bestemmingsplannen wordt kritisch gekeken naar de vestiging van Geen vestiging van bedrijven in het buitengebied die gezien hun aard of overlast thuis horen op bedrijventerreinen. De volksgezondheid staat voor ons voorop en moet gegarandeerd zijn. Nieuwe plannen van grote bedrijven, ook van de veehouderij, worden voorgelegd aan de GGD. De gezondheid van mensen is belangrijk dus het GGD advies is voor ons doorslaggevend.
 • Boeren krijgen/houden ruimte voor duurzame economische ontwikkelingen zoals natuur inclusieve of biologische bedrijfsvormen.
 • Boeren die willen stoppen of hun bedrijfsvoering willen veranderen kunnen op ons rekenen door bijvoorbeeld medewerking aan bestemmingsplannen voor zorg-, educatie- en recreatieboerderijen en steun in het vinden van ander werk.
 • Strengere geurnormen.
 • Adequaat toezicht en handhaving is ook in het buitengebied een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met andere overheden gaan we daar ook afvaldumping van met name drugs en chemicaliën tegen.
 • De Omgevingsdienst krijgt extra middelen ter beschikking gesteld om toezicht en handhaving te versterken. Resultaten van handhaving en toezicht worden openbaar gemaakt.
 • In het bestuur van de Omgevingsdiensten worden duidelijke afspraken gemaakt over de keuzes en bijvoorbeeld het aantal bezoeken dat een toezichthouder brengt aan een bedrijf.
 • Strenger toezicht en handhaving op veebedrijven en Fraude dient altijd keihard te worden aangepakt. Het verziekt ons water, de bodem en onze natuur en is bovendien schadelijk en oneerlijk voor de agrarische bedrijven die conform wet- en regelgeving werken.