Duurzame toekomst voor volgende generatie

Een ambitieus klimaatbeleid! Meer oplaadpunten elektrisch rijden! Energiebesparing haalbaar en betaalbaar voor iedereen! Nieuwe woningen energieneutraal! Tegel eruit, plant erin tegen wateroverlast!

Natuur, duurzaamheid en klimaat 

Klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Voor PvdA Deurne is duurzaamheid daarom belangrijk. Ook de gemeente heeft als lokale overheid een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze directe omgeving en onze aarde. De verduurzaming gaat nu nog te traag, er is versnelling nodig. PvdA Deurne richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet zowel in het centrum als in het buitengebied verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven.

Pessimisme biedt hierbij nooit de oplossing. Kiezen voor energiebesparing en duurzaamheid is ook gewoon economisch interessant. We gaan die nieuwe wereld in, zonder kolencentrales, van wonen in goed geïsoleerde huizen zonder gasketel. Zoals de auto, de tv en computer er kwamen, komt deze duurzame wereld er ook. PvdA Deurne verzet zich niet hiertegen maar heet deze wereld welkom.

Wat PvdA Deurne betreft geen discussie meer over de klimaatverandering, maar aanpakken. Omdat alleen dan ons leven en de toekomst direct verbetert. Luchtkwaliteit, klimaatbeleid en gezondheid gaan immers hand in hand. En niet alleen goed voor het milieu maar ook voor onze economie een belangrijke stimulans.

Onze gemeente heeft de afgelopen jaren nog te weinig gedaan op dit gebied en gaat de achterstand inhalen. Hierbij faciliteert de gemeente de talrijke burgerinitiatieven. In onze gemeente zijn al prachtige projecten dankzij de inzet van bedrijven- en burgerinitiatieven, zoals:

 • ‘Stop de Stank’ die de thematiek van de veehouderij op de agenda heeft gezet;
 • ‘Natuur- en Milieueducatiecentrum De Ossenbeemd’ met hun educatieve programma’s;
 • ‘Energyport Peelland’ met hun collectief zonnepanelenproject ‘de Vlaas’;
 • Het duurzaamheidscafé met hun praktische voorlichting door ervaringsdeskundigen;
 • Werkgroep ‘Behoud de Peel’ met hun strijd voor de natuur;
 • De “Snoertseplak”, een ontdekboerderij met nieuwe vormen van landbouwinclusieve natuur. Deze organisaties verdienen meer (financiële) steun van de gemeente om meer mogelijk te maken voor Deurne.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Deurne formuleert een ambitieuzere maar haalbare doelstelling op klimaatgebied, die minimaal leidt tot de landelijke doelstelling van 55% CO-2-reductie in 2030, maar waar mogelijk een hogere doelstelling. Dit resulteert in 2018 in een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid en een ambitieuze doelstelling voor  2022.
 • De gemeente gaat meer gebruik gaan maken van duurzame oplossingen, zoals energiebesparing (opzetten isolatieprogramma) en duurzame energie uit zonnepanelen. Het percentage duurzaam opgewekte energie in Deurne bedraagt slechts 3%. De 2,5 miljoen kWh duurzaam opgewekte stroom uit het Vlaasproject levert een extra bijdrage van 2%. Meer vergelijkbare projecten zullen daarom moeten starten om onze klimaatdoelstellingen te realiseren.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken en te voorzien van groene daken.
 • Particulieren, organisaties en ondernemers worden door de gemeente ondersteund met bijvoorbeeld subsidie of voordelige lening voor de aanschaf van zonnepanelen of de aanleg van groene daken.
 • Veel meer inzet van de gemeente om de bestaande bouw energiezuiniger (Nul op de Meter projecten) te maken. De gemeente faciliteert Energyport Peelland en burgercoöperaties om voorlichting en projecten op te zetten in wijken en buitengebied.
 • Duurzaamheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom introduceren we een laagrentende duurzaamheidslening (revolverend fonds) voor mensen die anders niet mee kunnen doen. Tevens gaan we deze afspraken voor huurders mogelijk maken. Hierdoor scheppen we tevens nieuwe, groene banen en groei voor de bouw- en installatiesector.
 • De gemeente stelt het openbaar groen beschikbaar aan de buurt en geeft deze een rol in de inrichting en onderhoud.
 • De gemeente beëindigt het gebruik van het bestrijdingsmiddel Round-up bij het uitvoeren van de eigen onderhoudsplichten.
 • Bedrijventerreinen en hun gebruikers zijn duurzaam en milieuvriendelijk.
 • We samen met boeren werken aan meer natuurinclusieve landbouw in Deurne.
 • Onze natuurgebieden en bossen zijn bestemd voor recreatie en niet voor de plezierjacht.
 • De openbare ruimte beheren we door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
 • Afspraken over minder uitstoot van stikstof en fijnstof en op lozing van stoffen in het grond- en oppervlaktewater worden goed gehandhaafd.
 • We geloven in preventie, dus is het verstandig om alle leerlingen van het primair onderwijs kennis te laten maken met natuur- en milieueducatie, maar ook het gedrag bij de aanschaf van consumptiegoederen (en dus afval), gezonde voeding en De Ossenbeemd heeft een belangrijke rol in educatie van onze kinderen en inwoners in het algemeen en krijgt onze steun.
 • We stimuleren elektrisch (auto)rijden door middel van plaatsing van voldoende oplaadpunten voor auto’s, scooter, fietsen, scootmobiel middels zonnepanelen op diverse plekken (onder andere parkeerterreinen).
 • We creëren meer ruimte voor de opslag en afvoer van regenwater, zodat overlast verdwijnt. We stimuleren de afkoppeling van regenwater van het riool bij bedrijven en woningen. We werken mee aan een waterloket met het waterschap: een centraal punt waar inwoners met vragen en klachten over waterzaken en waterbeheer terecht kunnen.
 • In navolging van het Deurnese project “Deurne doet ‘t” starten we het project “Tegel eruit, plant erin”. Dit doen we tevens met de huurders en Bergopwaarts. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat meer mensen kiezen om hun tuinen en de openbaar ruimte groener in te richten. Hierbij kan het ook wenselijk zijn om meer bomen aan te planten. Het doel is om in enkele wijken met ca. 10 gezinnen aan de slag te gaan voor een groenere tuin en hen te ondersteunen met het creëren van een groenere (moes)tuin. Hierbij betrekken we het Deurnes onderwijs.