Cultuur en evenementen voor jong en oud

Veelzijdig, toegankelijk en betaalbaar! Investeren in en stimuleren van kunst en cultuur! Deurne moet blijven bruisen! Ruimte bieden aan bestaande en nieuwe initiatieven!

Cultuur en monumenten 

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, en over onze drijfveren en motieven. Cultuur houdt ons een spiegel voor en maakt dat wij kritisch blijven op onze ideeën en overtuigingen. Cultuur is bovendien belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken en bindt inwoners. We kennen in onze gemeente van oudsher een grote culturele verscheidenheid en zijn daar trots op. Wij koesteren die culturele rijkdom en wensen die te behouden en te versterken. Het maakt Deurne aantrekkelijk om in te wonen en biedt een toeristische meerwaarde. Juist voor de PvdA Deurne is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting ertoe doet. We leggen een duidelijke verbinding tussen cultuurbeleid en de doelstellingen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ook de verschillende (rijks)monumenten en ander cultureel erfgoed binnen onze gemeente vertellen ‘het verhaal van Deurne’ en bieden daarmee ook toeristische aantrekkingskracht. Wij vinden dat de gemeente een actief monumentenbeleid dient te voeren en daar ook adequate financiële middelen voor beschikbaar moet stellen. Monumentenbeleid is voor ons meer dan simpelweg vastgoedbeheer. Beeldbepalende monumenten blijven eigendom van de gemeente Deurne om deze te behouden voor toekomstige generaties.

Voor PvdA Deurne betekent dit in de komende raadsperiode:

 • Een actief cultuurbeleid en verhoging van het cultuurbudget per inwoner naar het landelijk gemiddelde niveau.
 • Amateurkunst waarderen en stimuleren.
 • Cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda. Wij maken cultuur toegankelijk en betaalbaar, ook voor inwoners met lagere inkomens.
 • Wij ondersteunen extra die culturele instellingen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen in onze samenleving.
 • Culturele instellingen gaan bij voorkeur ook zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, maar wij realiseren ons ook dat hier en daar een steuntje in de rug nodig blijft. Waar nodig investeren wij extra in onze culturele voorzieningen in het kader van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en levendigheid van Deurne.
 • Museum de Wieger wordt gefaciliteerd met benodigde organisatorische en artistieke ondersteuning, ter aanvulling op wat al met inzet van gewaardeerde vrijwilligers is gerealiseerd.
 • Cultuurcentrum Martien van Doorne, het muziekonderwijs aan jeugdleden van harmonieën, fanfares, drumbands en de bibliotheek op onze financiële steun kunnen rekenen.
 • De bibliotheek in het Cultuurcentrum is naast een uitleenplek voor boeken en tijdschriften, een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats waar informatie vrij toegankelijk is en goede computer- en internetvoorzieningen beschikbaar zijn voor inwoners die hierover thuis niet (kunnen) beschikken.
 • Wij stimuleren de samenwerking tussen culturele instellingen/voorzieningen en het onderwijs Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit en is goed voor de binding in de samenleving.
 • Van initiatiefnemers van (culturele) evenementen en activiteiten worden geen leges meer gevraagd.
 • Onze monumenten en cultureel erfgoed worden actief onderhouden door de gemeente of slechts onder voorwaarde van instandhouding verkocht.