Inbreng PvdA Deurne Begroting 2019

7 november 2018

PvdA Deurne

Begroting 2019

 

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, vooreerst dank aan u en de collega’s in de raad voor de ruime spreektijd.

Voorzitter, een begroting voor de periode 2019 – 2022 op basis van het unaniem vastgesteld raadsprogramma. Voor 2019 qua inhoud en financiële middelen, helder en strak beschreven en voor de jaren na 2019 terecht wat vager met betrekking tot de financiële middelen maar toch zo zorgvuldig mogelijk geprognosticeerd. Complimenten aan uw medewerkers in dit huis die deze begroting en aanverwante documenten hebben vervaardigd.

Voorzitter, het college is trots dat zij een structureel sluitende begroting kunnen aanbieden met ruimte voor extra investeringen( in de toekomst) onder gelijkblijvende lasten.  Mooie zin en zo positief verwoordt, een cynicus zou zeggen “onder nog steeds te hoge lasten” maar dat hoort u de PvdA niet zeggen. Voorzitter de PvdA heeft de begroting doorgenomen en besproken en deze keer getoetst op 4 belangrijke kritische prestatie indicatoren, deze zijn:

  • Gelukkige inwoners.
  • Bevlogen medewerkers.
  • Financiën op orde.
  • Kwaliteit, veiligheid en risicomanagement op orde.

Voorzitter, KPI 1, gelukkige inwoners of tevreden inwoners. Op de vraag aan onze inwoners: ”waar bent u tevreden over” zijn de antwoorden veelvuldig en gevarieerd en laten zich samenvatten als: Het is goed leven hier in Deurne, fijn wonen, goed recreëren, fijn leren, best ondernemen en prettig vertoeven. Voorzitter u scoort hier, zoals dat op mijn werk gebeurt, 7 klavertjes 4 of 7 smileys van de 10. Echter er zit druk op deze KPI doordat overlast wordt ervaren bijvoorbeeld door stank vanuit ons buitengebied of door overlast van ratten in de Koolhof en Houten Hoek, mogelijk is dit door de droogte maar inmiddels, lijkt mij, meer en meer een probleem op gemeentelijk niveau dan van de inwoner zelf. Ook de woonlasten en met name voor gezinnen en in vergelijk met andere gemeenten, stemt de inwoner niet vrolijk.

De druk op deze indicator wordt ook veroorzaakt door het gebrek aan betaalbare woningen en ook de doorstroming daarvan. De huidige beschikbaarheid voor woningen voor ouderen en een persoonshuishouden is onvoldoende, snelle besluitvorming in deze is noodzakelijk en misschien is het ook noodzakelijk om hier prioriteit aan te geven door de capaciteit op die afdeling tijdelijk dan wel structureel uit te breiden om dit probleem werkelijk op te lossen.

Voorzitter, de PvdA meent dat wonen een recht is en geen beleggingsproduct. Wonen is veel meer dan een markt. Wonen is je ergens thuis voelen, wonen is thuis komen.

Voorzitter laat in Deurne het grootstedelijk probleem buiten de deur houden, beleggers in huizen geen kans geven en handhaaf als huisjesmelkers zich niet aan de regels houden. Kijk naar het Gronings model.

Voorzitter KPI 2. Bevlogen medewerkers.

Het huis van de Samenleving en een andere dienstverlening zijn projecten die gelijke tred houden. Een andere dienstverlening die onze inwoners centraal zet, die hen gastvrij ontvangt, als klant behandelt en als klant met een glimlach door de draaideur naar buiten wordt begeleidt is door uw medewerkers omarmt, uw medewerkers willen graag deze verandering gestalte geven, zo is mijn ervaring. Voorzitter, na 4 jaar in deze raad kan ik verklappen dat u bevlogen medewerkers heeft. Hun bijdrage in de totstandkoming van de ontwikkelagenda, het raadsprogramma, de samenwerkingsmonitor en de stappen die zijn gezet in de burgerparticipatie zijn daar een resultaat van. Voorzitter ook deze KPI kan zo maar een valkuil worden doordat de inwoner niet goed wordt meegenomen in deze veranderende dienstverlening en zich mogelijk kapot schrikt omdat hij nu plotseling met een grote glimlach wordt verwelkomd, Grapje natuurlijk, maar serieus neem de inwoners mee in deze ontwikkelingen en laat ze echt merken dat zij er toe doen. Bevlogen medewerkers, voorzitter, college en alle leidinggevenden in dit huis, ben niet alleen tevreden als uw medewerkers fluitend weer naar huis gaan maar maak dat uw medewerkers zingend naar kantoor komen, dienend leiderschap heet dat.

Voorzitter,  nummer 3: Financiën op orde.

Al enkele jaren van harde bezuiniging zijn de financiën al enkele jaren structureel in orde, een structureel sluitende begroting en aan het eind weer een positief rendement waardoor er weer investeringen kunnen worden gedaan. Reserves zijn gegroeid, ongetwijfeld zullen er geluiden te horen zijn dat er te zwaar bezuinigd is maar ja dat is achteraf en achteraf is het mooi wonen. Voorzitter sinds 2008 is deze KPI, financiën op orde, een 2e natuur van ons allen, niemand wenst die jaren terug. Voorzitter, eigenlijk is het simpel: Geef niet meer uit dan dat er binnenkomt, spaar en houd boek.

 

Voorzitter, de laatst kritische prestatie indicator, Kwaliteit, veiligheid en risicomanagement op orde. Het risicomanagement heeft in dit huis veel aandacht gekregen. Gedreven door fouten in het verleden werden deze lessen voor de toekomst met een uitkomst zoals we die kennen in bijvoorbeeld de samenwerkingsmonitor of de financiële reserves dusdanig oormerken of  ons weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen van nu is ruim. Dat is weleens anders geweest voorzitter. Voorzitter het risico van risicomanagement is dat je denkt dat je alles onder controle hebt, alles hebt bedacht om zaken te voorkomen en zelfs al komt het voor je alles hebt bedacht om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. En dan toch geconfronteerd kan worden met Vrouwe Fortuna ofwel het ongewisse, het noodlottige TOEVAL. Ik denk hierbij aan de ontwikkelingen in het geplande tuinbouw of het mogelijke verbod op resultaatgericht indiceren zoals de centrale raad van Beroep voor de gemeente Steenbergen heeft uitgesproken inzake de huishoudelijke hulp, de wethouder kent deze casus, toch ?

Voorzitter dan de Kwaliteit en de Veiligheid en ik doel hier niet alleen op de letterlijke uitleg maar ook de gevoelsmatige. Bij dit item is nog een wereld te winnen. De PvdA denkt hierbij aan de gezondheid van onze inwoners, voorzitter we maken hier echt te kleine stapjes terwijl de opgaven zo groot zijn, met name qua duurzaamheid en dan is onze opvatting dat duurzaamheid meer is dan energiearm, het gaat ook om klimaat, behoud van natuur en biodiversiteit en circulaire economie. De PvdA wil graag een omschrijving voor Deurne waarin de balans is te vinden tussen de sociale dimensie, de economische dimensie en de ecologische dimensie. Ik hoor graag de portefeuillehouder hierover. En  Voorzitter de PvdA vraagt u, hoe is uw communicatiestrategie naar onze inwoners in deze. Voorzitter over kwaliteitsdenken gesproken, als we nu afspreken dat we de huisvesting van arbeidsmigranten hoger leggen dan het afgesproken minimum dan hebben we hier geen discussie over en is Deurne onderscheidend en loopt ze voor, alle betrokkenen willen dat, ook ondernemers die met smacht wachten op de arbeidsmigranten, ik hoor graag uw mening daarover.

Voorzitter, de kwaliteit voor onze inwoners wordt vergroot, zo menen wij, als de Wieger kan blijven als museum die mede Het Verhaal van Deurne vertelt en in deze citeer ik uit uw werk, namelijk de brief die u heeft verstuurd naar de provincie “De Wieger, een klein museum maar van onschatbare waarde voor het DNA van Deurne en de regio” Voorzitter hier is niets van gelogen.

Voorzitter, de aankondiging in het herfst bericht vastgoed dat bij grote investeringen wordt gewogen of een wijk of dorpsaccommodatie mag blijven voortbestaan verontrust ons, er wordt zelfs gewag gemaakt dat er in Deurne 2 accommodaties te veel zouden zijn, wat de PvdA betreft een boute en thans overbodige uitspraak, hier worden we niet gelukkig van. Zeker niet met de wetenschap dat de wijk Koolhof al jaren wacht op hun wijkaccommodatie.

Voorzitter, ik rond af. De PvdA heeft u inzicht gegeven in de rapportcijfers van dit moment. We hebben veel bereikt en zijn op de goede weg maar we
zijn er allerminst.

Dank u wel voorzitter.